Warunki uczestnictwa:

Kandydaci na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być nauczycielami lub innymi osobami fizycznymi, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej, muszą mieć ukończony kurs dla wychowawców kolonijnych, być czynnymi instruktorami harcerskimi od stopnia podharcmistrza włącznie.

Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży i otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

Ilość godzin : 10

Cena/PLN : 110

Treści Programowe:

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
1 Planowanie pracy wychowawczej 1 Wykład i zajęcia praktyczne
2 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
-podział na grupy

-wybór  samorządu

-rada kolonii-obozu

-rozkład dnia

-rada wychowawców

1 wykład i zajęcia praktyczne
3 Bezpieczeństwo życia zdrowia uczestników:    
Obowiązujące przepisy:

-podczas przejazdu na miejsce wypoczynku

-w  czasie trwania wypoczynku

-przeciwpożarowe

-w czasie kąpieli

-w czasie poruszania się po drogach

-w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej(piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)

-normy żywienia

-zasady obsługi urządzeń elektrycznych

-zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykład i zajęcia praktyczne
-abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem  sprzętu do ćwiczeń udzielania  pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych9m.in. fantom, defibrylator) 3 zajęcia praktyczne
4 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego 2 wykład i zajęcia praktyczne
5 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku-obowiązujące przepisy 1 Wykład
  Razem: 10  
  W tym: 6

 

 

wykład i zajęcia praktyczne
1 wykład
3 zajęcia praktyczne
  Egzamin sprawdzający wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas kursu