Osoby te muszą spełniać jednocześnie następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat życia,

2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie – udokumentowane świadectwem.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców wypoczynku.

Ilość godzin : 36

Cena/PLN : 180

Lp. TEMAT Liczba

godzin

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

– koordynacyjna rola władz oświatowych,

– formy wypoczynku,

– organizatorzy wypoczynku,

– podstawy prawne i obowiązujące przepisy.

2
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

– rada wychowawców,

– grupa jako zespół wychowawczy,

– organizacja życia, rozkład dnia,

– regulamin uczestnika.

2
3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:

– opracowanie planu wychowawczego grupy,

– metody i formy realizacji planów wychowawczych,

– dokumentacja wychowawcy.

2

1

4. Obowiązki wychowawcy grupy 2
5. Wychowanie fizyczne i sport:

– cele i zadania wychowania fizycznego,

– masowa nauka pływania,

– gry i zabawy ruchowe,

– zajęcia z gier zespołowych,

– lekkoatletyka,

– olimpiady sportowe itp.

1

5

6. Turystyka i krajoznawstwo:

– cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,

– organizacja wycieczek, biwaków,

– gry terenowe itp.

1

4

7. Zajęcia kulturalno-oświatowe:

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych,

– elementy kulturalne zajęć w programie dnia,

– gry i zabawy świetlicowe,

– konkursy, wystawy, dyskusje,

– śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,

– organizacja uroczystości, imprez,

wieczornic, ognisk,

– prowadzenie kroniki,

1

4

8. Zajęcia praktyczno-techniczne:

Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

– formy i rodzaje zajęć praktyczno technicznych,

– prace dekoracyjne i zdobnicze,

– indywidualne zainteresowania uczestników,

– rozwój zainteresowań uczestników,

1

1

9. Prace społecznie użyteczne:

Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

– wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych,

– prace w zakresie samoobsługi,

– prace na rzecz miejsca wypoczynku,

– prace na rzecz środowiska.

2
10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

wypoczynku:

– przepisy dotyczące bezpieczeństwa,

– przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.

4

3

18

18

Razem 36