Program kursu/tematyka (część teoretyczna i praktyczna):

 1. Część szachowa:
 • Historia szachów,
 • Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju,
 • Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne,
 • Podstawy teorii debiutów,
 • Końcówki szachowe – ogólne zasady,
 • Podstawy strategii szachowej,
 1. Część metodyczna:
 • Metody planowania szkolenia sportowego,
 • System współzawodnictwa sportowego,
 • Zasady działania UKS,
 • Rola rodzica w szkoleniu szachowym,
 • Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego przygotowanie do partii, analiza partii,
 • Tworzenie programu nauczania,
 • Metody i zasady nauczania,
 • Organizacja turnieju szachowego,
 • Organizacja obozu szachowego (przepisy prawa),
 • Metodyka nauczania początkowego,
 • Metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych)
 • Praca z zawodnikiem szczególnie uzdolnionym,
 • Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury,
 • Literatura szachowa przydatna w pracy instruktora,

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • legitymację Instruktora Szachowego.

Czas trwania kursu:

35 godz. dydaktycznych:

 • część szachowa 10 godz.
 • część metodyczna 25 godz., (20 godz. w formie stacjonarnej, 15 godz. w formie e-learning).

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego,
 • kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

Wymagane Dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i oświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w trakcie studiów (druk organizatora do podpisania na miejscu),
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr pesel),
 • oświadczenie o niekaralności (druk organizatora do podpisania na miejscu),
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,

Koszt uczestnictwa: 390 zł