godo1COLLEGE MEDYCZNY Centrum Kształcenia Ustawicznego Jest Placówką Kształcenia Dorosłych I Młodzieży Prowadzącą Kursy, Szkolenia I Inne Formy Edukacyjne.
Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta Miasta Kielce Placówka College Medyczny na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrz eśnia 1991 r., o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nazwą Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.znak: EKS-I.4430.3.58.2.2011

 

godo1COLLEGE MEDYCZNY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 200 poz. 1537) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wpisał z dniem 15 czerwca 2011r. do ewidencji pod nr EKST I I 5471.1.2011 niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny o zasięgu ogólnokrajowym.

 

godo1POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA COLLEGE MEDYCZNY
Na podstawie art. 82 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżniejszymi zmianami) wpisuje do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkołę o nazwie: Policealna Szkoła Zawodowa College Medyczny. Decyzja Nr 82 z dnia 30 grudnia 2011 r. znak: EKS-I.4430.2.58.82.2011

 

COLLEGE MEDYCZNY Instytut Promocji Ratownictwa prowadzi międzynarodowe kursy ratowników pierwszej pomocy First Aid Certification Centre of London.

COLLEGE MEDYCZNY zajęcia sportowo-rekreacyjne karate Kyokushin, samoobrona, boks, judo, oraz inne dyscypliny sportowe.

COLLEGE MEDYCZNY Placówka Kształcenia Ustawicznego w dniu 05.08.211 r. została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00035/2011.

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwitnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz 415 z póżn. zm.) Wojewószki Urząd Pracy w Kielcach zawiadamia, iż instytucja szkoleniowa Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce została wpisana dorejestru instytucji szkoleniowych