Dział marketingu to wyodrębniony sektor w Konsorcjum. Działania tego sektora skupiają się wokół dbania o wizerunek marki, promowania oferty handlowej i strategii budowania relacji między Konsorcjum, a odbiorcą. Natomiast dział ten może być różnie określany ze względu na zakres usług i zadań, wokół jakich się koncentruje.

Dział marketingu zajmuje się tworzeniem strategii, które wspierają sprzedaż, kreują pozytywny wizerunek marki, dążąc do jej ekspansji na rynku i umocnienia jej pozycji na rynku. W tym celu planuje zwiększyć zdolność finansową przedsiębiorstwa. By odnotować duży zysk ze sprzedaży, przedstawiciele działu marketingu poszukują i wykorzystują sytuację na rynku, dostosowując do niej koncepcje strategiczne i rejestrując wszystkie czynności, związane z wdrażaniem podjętej strategii.

Zadania Działu obejmują:

 1. wykonywanie decyzji podejmowanych przez Prezesa Zarządu Konsorcjum i prac zleconych przez Biuro Prezesa Zarządu Konsorcjum;
 2. wdrażanie i realizacja założeń strategii promocji Konsorcjum oraz budowanie pozytywnego wizerunku Konsorcjum w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym;
 3. inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań marketingowych promujących ofertę dydaktyczną, naukową, kulturalną i sportową Konsorcjum wśród klientów;
 4. organizację przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, współplanowanie i realizacja prac nad przygotowaniem cyklicznych wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, otwartych dla społeczności Konsorcjum, miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego;
 5. wsparcie promocyjne organizacji uniwersyteckich, fundacji i inicjatyw studenckich w ramach centralnych i wydziałowych imprez naukowych oraz edukacyjnych organizowanych przez Uniwersytet na rzecz aktywowania potencjału twórczego i organizacyjnego studentów wszystkich kierunków;
 6. współpraca i budowanie pozytywnych relacji z jednostkami administracji rządowej

i samorządowej, innymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz z organizacjami wspierającymi promocję Konsorcjum;

 1. budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem biznesowym, zachęcając do współpracy w ramach projektów non-profit realizowanych przez Konsorcjum;
 2. planowanie i prezentacja oferty Konsorcjum na targach edukacyjnych w Polsce i za granicą;
 3. projektowanie, przygotowywanie i zamawianie spójnych materiałów promocyjnych, medialnych kampanii reklamowych w prasie, Internecie, radiu i telewizji,  na nośnikach outdoor, a także na platformach mobilnych;
 4. inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań promocyjno-wizerunkowych na rzecz Konsorcjum również przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych;
 5. opiniowanie ofert dotyczących promocji w sieci Internet oraz rozwiązań IT, wsparcie merytoryczne i kreatywne dla twórców stron internetowych jednostek oraz opiniowanie projektów stron internetowych jednostek;
 6. tworzenie i opracowanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć, adresów e-mail) na podstawie prowadzonych działań z możliwością udostępniania ich jednostkom współpracującym;
 7. nadzór nad realizacją zawartych umów na sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 8. współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami, zakup powierzchni pod przygotowane reklamy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów;
 9. prowadzenie monitoringu rynku usług edukacyjnych.
 10. zawieranie umów barterowych z innymi placówkami oświatowymi, polegających na promocji oferty Konsorcjum;
 11. Realizacja planów marketingowych.

 

Kontakt do działu marketingu:

Anna Nogaj-Wilk

Tel: 534 051 222

Adres e-mail: annanogaj@college-med.pl