Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, a także hospicjach i zakładach opieki terminalnej, mogą być zatrudniani przez osoby fizyczne do opieki nad chorym lub osobą starszą i niepełnosprawną w domu.