Uncategorized

Ilość godzin – 120h

 

Cena kursu – 1800zł

 

Adresaci kursu: osoby, które przygotowują się do pracy w charakterze agenta celnego,

specjaliści z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości, przewoźnicy spedytorzy jak również podmioty będące dostawcami towarów będących przedmiotem eksportu.

 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kodeksu celnego, prawa celnego, prowadzenia dokumentacji celnej, handlowej i spedycyjnej, kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego, przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z krajami trzecimi. Wiedza przekazana na kursie pozwala na samodzielne wykonywanie obsługi celnej, ale również jest bardzo przydatna do świadomej współpracy z agencjami celnymi.

 

Program kursu:

 1. Wstęp do prawa.
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 3. Ordynacja Podatkowa.
 4. Unijny Kodeks Celny.
 5. Rozporządzenie delegowane.
 6. Przepisy przejściowe.
 7. Ustawy powiązane z obrotem towarami z zagranicą i obrocie specjalnym.
 8. Ustawa o podatku VAT, ustawa akcyzowa oraz dokumenty.
 9. Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia.
 10. Akty wykonawcze do wymienionych ustaw w tym przepisy wykonawcze.
 11. Pozostałe ustawy związane z obrotem towarowym z zagranicą.
 12. Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna.
 13. Dokumenty celne SAD, SAD-BIS, DW1, CMR, Karnet TIR, Karnet ATA, AWB, TDT i inne dokumenty w tym dokumenty tranzytowe.
 14. Symulacje i ćwiczenia z dokumentami celnymi SAD, INTRASTAT, UDT, ADT, AKC4, UE-VAT, INF itp.
 15. Programy komputerowa oraz programy celne, pytania egzaminacyjne.

 

Wymagania wstępne: wykształcenie co najmniej średnie.

 

Nasz kurs pozwoli Ci zdobyć wiedzę, która jest potrzebna, by wykonywać zadania, jakie wykonuje agent celny. Sam udział w kursie nie jest wystarczający do dokonania wpisu na listę agentów celnych. Nie ma już egzaminów na agenta celnego.

 

Efekty kształcenia: kursanci zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego i zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z krajami trzecimi (w tym również ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), zdobędą i rozwiną wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów w ramach szkolenia przekazywane jest wiedza odnośnie źródeł preferencji, reguł ustalania  preferencyjnego pochodzenia i dokumentowania pochodzenia, nauczą się zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają z systemem ISZTAR 4 zwierającym zintegrowaną taryfę celną, nabędą wiedzę odnośnie rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania, nabędą umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru, czyli podstawy do obliczenia cła w imporcie, zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.