Nowości

CELE

Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej, oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt. Dodatkowo- uzyskanie kompetencji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego lub referenta kancelaryjnego.

ADRESACI

 • pracownicy administracyjni
 • instytucje znajdujące się pod nadzorem archiwalnym, pełniące funkcję koordynacyjną
 • zatrudnieni w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach
 • pracownicy innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury
 • zainteresowani pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego
 • osoby zatrudnione zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego, publicznych instytucjach/podmiotach (referenci, inspektorzy)
 • pracownicy prowadzący biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych
 • osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
 • Zdobycie, uzyskanie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt

PROGRAM

 1. Archiwistyka jako dyscyplina naukowa (terminologia).
 2. Przepisy prawa archiwalnego. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
 3. Zasady funkcjonowania sieci archiwów państwowych.
 4. Rola i zadania archiwum wyodrębnionego.
 5. Reguły naukowego opracowywania materiałów archiwalnych – metodyka pracy archiwisty.
 6. Narodowy zasób archiwalny, państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
 7. Klasyfikacja akt- podział na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną:
 • ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
 • przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
 • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
 1. Archiwum zakładowe – składnica akt
 • cele, zadania i personel archiwum zakładowego / składnicy akt
 • lokal i wyposażenie archiwum zakładowego / składnicy akt
 • przekazywanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym / składnicy akt
 1. Dokumentacja archiwum zakładowego / składnicy akt- inwentaryzacja dokumentacji
 • spisy zdawczo – odbiorcze dokumentacji
 • wykazy spisów zdawczo – odbiorczych
 • karty udostępniania dokumentacji
 • protokoły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji

 

CENA: 900zł

ILOŚĆ GODZIN: 45h

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe

-wyposażone sale

-kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł