Kursy I Szkolenia

CELE:

Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończone szkolenie kancelaryjno-archiwalne lub kurs archiwistyki I stopnia. Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych, bądź osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe, składnice akt w samorządowych lub pracujących w państwowych jednostkach organizacyjnych. Będzie on odpowiedni również dla osób zajmujących się stricte archiwizacją dokumentacji w firmach, oraz instytucji archiwizujących dokumentację.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kurs pomoże uczestnikom lepiej zrozumieć, jak funkcjonują archiwa, oraz jakie są ich zadania. Uczestnicy kursu dowiedzą się także, jakie są najlepsze praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania archiwalnych materiałów.

Podczas kursu zgromadzeni słuchacze posiadaną już wiedzę kancelaryjno-archiwalną uzupełnianą w trakcie kursu II stopnia sprawdzą w praktyce, pracując na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej).

PROGRAM:

 1. Dokumentacja związana z brakowaniem
 2. Protokoły brakowania
 3. Zgody archiwum państwowego na brakowanie
 4. Spisy teczek założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
 5. Inwentarz kartkowy
 6. Pozostałe pomoce inwentaryzacyjne
 7. Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
 8. Metody brakowania dokumentacji
 9. Brakowanie w zasobie uporządkowanym, oraz nieuporządkowanym
 10. Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
 11. Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
 12. Przygotowywanie spisów i wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 13. Tryb uzyskiwania zgód na brakowanie dokumentacji
 14. Ekspertyzy archiwalne
 15. Likwidacja dokumentacji
 16. Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
 17. Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego (ćwiczenia praktyczne)
 18. Organizacja procesu przekazywania
 19. Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
 20. Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
 21. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Postępowanie z informacją na nośnikach elektronicznych
 22. Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych

 

CENA: 1490zł

ILOŚĆ GODZIN: 60h

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe

-wyposażone sale

-kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł