Dla kogo – szkolenie skierowane do asystentek Zarządu, osoby prowadzącej biuro, pracowników Biura Zarządu.

Program kursu:

1) Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności:
– powstawanie spółki, wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz,
– akty prawne regulujące działanie spółek kapitałowych i osobowych,

kodeks spółek handlowych w codziennej pracy,
– kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej,
– rola wspólników w spółce osobowej,
– spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice,
– uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne,
– Rada Nadzorcza w spółkach,
– powołanie i odwołanie członków Zarządu,
– kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2) Tekst jednolity umowy spółki:
– tekst jednolity umowy spółki,
tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki,
– podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS,
– zmiana umowy spółki,
– tworzenie tekstu jednolitego umowy spółki,
– zasady udostępniania umowy spółki podmiotom trzecim.

3) Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych:
– obowiązki wynikające z KSH,
– archiwizacja protokołów z posiedzeń,
– zgody korporacyjne,
– odpowiedzialność biura Zarządu,
– ewidencjonowanie uchwał organów,
– inwentaryzacja dokumentów,
– rola rejestrów.

4) Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola:
– omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku,
– odpis pełny z KRS oraz zawarte w nim dane,
– wpis deklaratoryjny i konstytutywny,
– konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych,
– elektroniczne odpisy i wydruki pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS,
– tryb nadawania numeru NIP i REGON,
– elektroniczne repozytorium dokumentów KRS,
– najważniejsze nowelizacje KSH.

 

Liczba godzin: 8h

Koszt: 700 zł