Liczba godzin: 8 godzin  

Cena szkolenia: 700zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

 

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu. 

Grupa docelowa: 

Dla kogo – szkolenie skierowane do asystentek Zarządu, osoby prowadzącej biuro, pracowników Biura Zarządu. 

Ramowy program kursu: 

1) Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności: 

– powstawanie spółki, wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz, 

– akty prawne regulujące działanie spółek kapitałowych i osobowych, 

– kodeks spółek handlowych w codziennej pracy, 

– kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej, 

– rola wspólników w spółce osobowej, 

– spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice, 

– uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne, 

– Rada Nadzorcza w spółkach, 

– powołanie i odwołanie członków Zarządu, 

– kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2) Tekst jednolity umowy spółki: 

– tekst jednolity umowy spółki, 

– tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki, 

– podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS, 

– zmiana umowy spółki, 

– tworzenie tekstu jednolitego umowy spółki, 

– zasady udostępniania umowy spółki podmiotom trzecim. 

3) Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych: 

– obowiązki wynikające z KSH, 

– archiwizacja protokołów z posiedzeń, 

– zgody korporacyjne, 

– odpowiedzialność biura Zarządu, 

– ewidencjonowanie uchwał organów, 

– inwentaryzacja dokumentów, 

– rola rejestrów. 

4) Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola: 

– omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku, 

– odpis pełny z KRS oraz zawarte w nim dane, 

– wpis deklaratoryjny i konstytutywny, 

– konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych, 

– elektroniczne odpisy i wydruki pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS, 

– tryb nadawania numeru NIP i REGON, 

– elektroniczne repozytorium dokumentów KRS, 

– najważniejsze nowelizacje KSH. 

Efekty uczenia się: 

Po kursie uczestnik nabywa umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu. 

Prowadzący zajęcia: 

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy. 

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.