CELE:  

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu. 

ADRESACI: 

Dla kogo – szkolenie skierowane do asystentek Zarządu, osoby prowadzącej biuro, pracowników Biura Zarządu. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Po kursie uczestnik nabywa umiejętności z zakresu prowadzenia biura zarządu. 

PROGRAM: 

1) Uprawnienia organów spółki, tryb powoływania, zakres decyzyjności: 

– powstawanie spółki, wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz, 

– akty prawne regulujące działanie spółek kapitałowych i osobowych, 

– kodeks spółek handlowych w codziennej pracy, 

– kompetencje i uprawnienia Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce kapitałowej, 

– rola wspólników w spółce osobowej, 

– spółka z o.o. a spółka komandytowa – podobieństwa i różnice, 

– uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne, 

– Rada Nadzorcza w spółkach, 

– powołanie i odwołanie członków Zarządu, 

– kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2) Tekst jednolity umowy spółki: 

– tekst jednolity umowy spółki, 

– tryb wprowadzenia zmian w umowie spółki, 

– podwyższenie kapitału zakładowego – procedura, rejestracja w KRS, 

– zmiana umowy spółki, 

– tworzenie tekstu jednolitego umowy spółki, 

– zasady udostępniania umowy spółki podmiotom trzecim. 

3) Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych: 

– obowiązki wynikające z KSH, 

– archiwizacja protokołów z posiedzeń, 

– zgody korporacyjne, 

– odpowiedzialność biura Zarządu, 

– ewidencjonowanie uchwał organów, 

– inwentaryzacja dokumentów, 

– rola rejestrów. 

4) Krajowy Rejestr Sądowy i jego rola: 

– omówienie zawartości odpisu aktualnego z KRS krok po kroku, 

– odpis pełny z KRS oraz zawarte w nim dane, 

– wpis deklaratoryjny i konstytutywny, 

– konsekwencje uchybień (grzywny, tryb postępowanie przymuszające) – analiza pism sądowych, 

– elektroniczne odpisy i wydruki pobrane z ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, art. 4 a ustawy o KRS, 

– tryb nadawania numeru NIP i REGON, 

– elektroniczne repozytorium dokumentów KRS, 

– najważniejsze nowelizacje KSH. 

 

LICZBA GODZIN: 8h 

CENA: 599zł 

 

ZAPEWNIAMY: 

  • Komplet materiałów dydaktycznych.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł