Podstawa prawna:

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P.

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.

U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 14).

Opis szkolenia:

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby jest

szkoleniem obowiązkowym, ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby odbywają je nie rzadziej niż

raz na 5 lat.

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi

zagrożeniami.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników

szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach

pracy.

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę

bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9. Nowoczesna metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.

pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 32 godziny (28 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń).

Metody prowadzenia szkolenia:

Wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne. Metody są

adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki grupy.