Po ukończeniu szkolenia pracodawca zatrudniający do 10 pracowników  może samodzielnie wykonywać obowiązki oraz zadania służby BHP.

W praktyce, ukończenie szkolenie zwalnia z obowiązku zatrudniania / zlecania prac specjalistom ds. bhp, co wprost przekłada się na oszczędności w Państwa firmie.

Opis szkolenia

Uczestnik po ukończeniu szkolenia może samodzielnie wykonywać obowiązki oraz zadania służby BHP w firmie zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu Pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP, organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod organizacja szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia 

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
 2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna).
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 6. Ustalanie okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.
 8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.
 9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP.
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Czas trwania

Szkolenie trwa 64 godziny (58 godzin wykładów i 6 godzin ćwiczeń).

Forma zaliczenia

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym. Uczestnik uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu „Szkolenia BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP”.

Metody prowadzenia szkolenia:

Wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne. Metody są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz specyfiki określonych grup stanowisk.

Podstawa prawna

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 13).

Cena szkolenia:  500 zł