Kursy I Szkolenia

CELE:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy objętej jego programem, odnośnie zawodu bibliotekarza. Jest to kurs dokształcający, pozwalający utrwalić zdobyty wcześniej zasób informacji, zaś osobom zainteresowanym, czy początkującym w zawodzie daje możliwość zapoznania się z podstawami tego zawodu, oraz nabycia zdolności potwierdzonych zaświadczeniem MEN.

ADRESACI:

 • studenci i absolwenci kierunków bibliotekarstwo, pedagogika, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • osoby związane zawodowo z instytucjami bibliotecznymi,
 • osoby chcące nabyć uprawnienia, pozwalające pracować na stanowisku bibliotekarza,
 • pracownicy placówek oświatowych,
 • wszyscy zainteresowani tematyką kursu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zdobycie niezbędnych kompetencji – stosownej wiedz, uprawnień i kwalifikacji – do pracy jako bibliotekarz w bibliotece każdego typu, w tym w bibliotece szkolnej i pedagogicznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z systemów biblioteczno-informacyjnych, katalogowania, funkcjonowania, zarządzania i organizacji bibliotek różnych typów, prawa dotyczącego bibliotek, a także organizacji różnorodnych form pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać funkcjonowanie i organizację bibliotek naukowych, oraz wybranych wydawnictw.

Pokrótce:

W zakresie wiedzy kursant:

 • Definiuje pojęcia związane z biblioteką i jej działalnością, oraz czytelnictwem i zbiorami informacji.
 • Wskazuje podstawy prawne funkcjonowania bibliotek i bibliotekarzy, także jako nauczycieli szkolnych.
 • Opisuje historię książki i bibliotek.
 • Potrafi scharakteryzować zasady organizacji i zarządzania zbiorami w bibliotece.
 • Zna specyfikę zarządzania biblioteką, w tym wykorzystanie marketingu i jego elementów w zarządzaniu.
 • Rozróżnia podstawowe gatunki współczesnej literatury polskiej i spektrum rynku wydawniczego.
 • Charakteryzuje metodykę pracy nauczyciela bibliotekarza.

W zakresie umiejętności kursant ma opanowane:

 • Korzystanie z wiedzy na temat bibliotek, zbiorów i czytelnictwa w pracy zawodowej.
 • Stosowanie przepisów prawa związanego z pracą bibliotekarza.
 • Posługuje się zasadami gromadzenia zbiorów, oraz reguł ich ewidencji, inwentaryzacji, digitalizacji, a także ochrony i konserwacji.
 • Biegle posiłkuje się zasadami zarządzania biblioteką adekwatnie do zajmowanego stanowiska .
 • Selekcja i wykorzystywanie odpowiednich środków komunikacji (także social media) w bibliotece, w tym w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.
 • Planowanie organizacji nowoczesnej biblioteki w ramach obowiązujących ograniczeń.
 • Dobieranie, projektowanie i stosowanie metod dydaktycznych, w tym nowoczesnych, w pracy nauczyciela bibliotekarza.

W zakresie kompetencji społecznych kursant posiada wachlarz zdolności takich, jak:

 • Organizowanie zasobów koniecznych do realizacji zadań związanych z pracą w bibliotece.
 • Współpracowanie w zespole, realizując zadania związane z pracą bibliotekarza.
 • Otwieranie się na współpracę z czytelnikami, w tym z uczniami szkół.
 • Kreatywna realizacja powierzonych zadań.

PROGRAM:

 1. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo – podstawowe pojęcia.
 2. Organizacja pracy własnej na stanowisku
 3. Rodzaje bibliotek i ich zadania:
 4. a) organizacja,
 5. b) administracja,
 6. c) kierowanie.
 7. Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek.
 8. Organizacja zbiorów bibliotecznych:
 9. a) zasady doboru materiałów.
 10. Zbiory biblioteczne:
 11. a) gromadzenie i uzupełnianie,
 12. b) zamówienia publiczne,
 13. c) ewidencja,
 14. d) selekcja.
 15. Przechowywanie zbiorów.
 16. Ochrona materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 17. Opracowanie zbiorów:
 18. a) formalne
 • opis bibliograficzny książki – zasady, normy,
 • strefa opisu,
 • stopnie szczegółowości i poziomy opisu,
 • opis wydawnictw ciągłych,,
 • opis zbiorów specjalnych,
 1. b) rzeczowe
 • klasyfikowanie zbiorów,
 • Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
 • tematowanie,
 1. Katalogi: działowy, systematyczny, przedmiotowy
 2. Katalogi komputerowe.
 3. Udostępnianie zbiorów – organizacja, zasady, formy:
 4. a) czytelnie,
 5. b) wypożyczalnie.
 6. Zbiory specjalne.
 7. Znaczenie czytelnictwa i sposoby jego rozwoju.

CZAS TRWANIA: 35h

CENA: 570zł

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł