Kurs – sprzedaż na rynku o wysokiej konkurencyjności i świadomości klienta

Cel szkolenia: Zwiększenie wyników sprzedaży.   Szkolenie przeznaczone dla: Dla osób zajmujących się sprzedażą, przedstawicieli handlowi, sprzedawców.   Program szkolenia: Określenie swojego potencjału oraz opracowanie osobistej metody efektywności w sprzedaży. Poznanie psychologii efektywnego działania w trudnych sytuacjach sprzedażowych, negocjacyjnych oraz radzenie sobie z nimi. 7 nawyków skutecznej sprzedaży wg S. R. Coveya. Efektywność w czasie – osobista organizacja, zarządzanie czasem, motywowanie zmian,…

Kurs regulaminy w dziale kadr i płac

Cel szkolenia: Umiejętność opracowywania, wdrażania i redagowania regulaminów.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo- płacowych, menadżerów, kierowników działów personalnych, którzy w zakresie swoich obowiązków czuwają nad wprowadzaniem oraz zmianami w regulaminach, które funkcjonują w ich strukturach organizacyjnych.   Program szkolenia: Obowiązek wdrożenia regulaminów i terminy ich wejścia w życie. Charakterystyka regulaminu oraz ich zmiany. Zasady zapoznawania pracowników z regulaminami. Miejsce przechowywania…

Kurs skuteczna komunikacja w zespole produkcyjnym

Cel szkolenia: Pomoc menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, prowadzeniu udanych prezentacji, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, lepszym rozumieniu mechanizmów psychologicznych, rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz wzmocnienia postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.   Szkolenie przeznaczone dla: Warsztat skierowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają zespołami w firmach produkcyjnych.   Program szkolenia: Komunikacja w zespole produkcyjnym – rola kierownika, lidera,…

Rozszerzony kurs pierwszej pomocy dla pracowników oświaty

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach w placówkach oświatowych. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi w placówkach oświatowych i potrzebują…

Kurs efektywna współpraca z rodzicami – jak budować relacje i reagować w sytuacjach trudnych?

Cel szkolenia: Poznanie: skutecznych sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami, sposobów poradzenia sobie z trudnymi postawami i zachowaniami, technik komunikacyjnych ułatwiających współpracę z rodzicami, zasad prowadzenia zebrań z rodzicami.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.   Program szkolenia: Współczesny rodzic – charakterystyka. Uwarunkowania zachowań rodziców wobec szkoły/ przedszkola. Potrzeby i obawy rodziców względem…

Kurs praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znać zasady i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z ADHD, będą wiedzieć jak organizować proces wspierania uczniów ze SPE, nabędą praktycznych umiejętności w pracy z uczniami ze SPE, będą wiedzieć, jak dokonywać oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs skierowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów…

Kurs metoda projektu w przedszkolu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu, planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej, sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz efektów projektu badawczego.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących doskonalić umiejętności wychowawcze. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli,…

Kurs zapobieganie agresji w przedszkolu

Cel szkolenia: Poznanie sposobów przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Poszerzenie wiedzy o agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania tym zjawiskom, poznanie metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, rozwój umiejętności budowania dobrego kontaktu z uczniem i nieagresywnego stawiania granic, rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uwrażliwianie na mechanizmy leżące u podłoża zachowań agresywnych i na potrzeby emocjonalne wychowanków.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs jest przeznaczony dla…

Kurs rozwój umiejętności matematycznych u dzieci – gry i zabawy matematyczne

Cel szkolenia: Celem jest wzbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy, zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczenie, poznanie narzędzi do zwiększania aktywności uczniów na lekcjach matematyki, nauczanie matematyki w sposób, który pozwala myśleć i rozumować.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest głównie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale również opiekunów i pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole czy przedszkolu.   Program szkolenia:…

Kurs e-learning – nauczanie zdalne w praktyce

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nauczenie się stosowania narzędzi i sposobu wykorzystania ich na lekcjach online. Posiądziesz umiejętność poruszania się w sieci i przekazywania uczniom materiałów. Zrozumienia, że uczenie przez Internet może być przyjemne i nie musi łączyć się z ogromem pracy.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest głównie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale również opiekunów i pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole czy przedszkolu.  …

Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy – budowanie relacji

Cel szkolenia Umiejętność rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów, sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta, przekonującej prezentacji oferty, prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych, efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi, realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami.   Dla kogo szkolenie Grupą docelową szkolenia są sprzedawcy, którzy chcieliby podnieś swoje kompetencje sprzedażowe, menedżerowie sprzedaży, handlowcy, przedstawiciele handlowi i pracownicy biura obsługi klienta.…

Ochrona danych osobowych w placówkach handlowo-usługowych. Aktualne wymagania, procedury i instrukcje, wzorcowa dokumentacja.

Dla kogo szkolenie: Właściciele firm, działy kadr, pracownicy   Cel szkolenia: nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych.   Program szkolenia: 1. Zakres ochrony danych osobowych. Podstawowe definicje. 3. Legalność przetwarzania danych osobowych. 4. Zasady przetwarzania danych osobowych. 5. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne). 6. Prawa osób, których dane dotyczą – obowiązki administratora…

Nowoczesna sprzedaż usług w branży HoReCa

Cel szkolenia: Uczestnicy zostaną wzbogaceni o praktyczne techniki obsługi, sprzedaży, komunikacji, będą wspomagali procesy związane ze stanowiskiem zawodowym.   Dla kogo szkolenie: dla pracowników hoteli, gastronomii, kawiarni, rekreacji.   Program szkolenia: CRM – zarządzanie klientami. Rozmowa biznesowa z klientem – rozpoznawanie potrzeb. Typy klientów – zasada prowadzenia rozmów. Zamykanie sprzedaży. Rola komunikacji w procesie obsługi gości. Co to jest reklamacja?…

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami rozwiązywania problemów. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych. Nabędą wiedzę kreatywnych i standardowych narzędzi rozwiązywania problemów. Poznają mechanizm metod całościowego rozwiązywania problemów.   Dla kogo szkolenie: dyrektorów, kierowników, mistrzów, specjalistów, pracowników i operatorów produkcji, kontroli jakości/ działów jakości.   Program szkolenia: Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów Standardowe narzędzia…

Kurs organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Cel szkolenia: Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania, nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów, poznanie narzędzi informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy online z uczniami, poznanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczania danych.   Dla kogo szkolenie: dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.   Program szkolenia: Podstawy prawne kształcenia na odległość – Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego…

Pracownicze plany kapitałowe

Cel szkolenia: Celem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań.   Dla kogo szkolenie: pracowników działów księgowości, pracodawców, pracowników działów HR, kadr, płac.   Program szkolenia Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający. PPK – Wybór instytucji finansowej. Zawarcie umowy o zarządzanie…

Kurs przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

Cel szkolenia: Zwiększenie zdolności do adekwatnego reagowania, gdy wystąpią zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów, oraz wzmocnienie profilaktyki takich zachowań z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.   Adresaci kursu: Kurs skierowany do: nauczycieli, wychowawców, pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych   Program szkolenia: Zjawisko agresji i przemocy. Definicje, przyczyny i mechanizmy powstawania. Diagnoza osobistej postawy wobec agresji i przemocy. Kompetencje nauczyciela…

Wprowadzenie w świat pedagogiki metodą Montessori

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat pedagogiki Marii Montessori, zapoznanie się z celami, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori.   Szkolenie skierowane do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadry poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystentów nauczyciela, studentów kierunków pedagogicznych, wychowawców świetlic szkolnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.   Program szkolenia: Podstawowe cele i założenia pedagogii…

Skuteczna prezentacja

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności menedżerskiej: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż pomysłów/rozwiązań, rozwój umiejętności przyciągania uwagi publiczności, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.   Adresaci szkolenia: Osoby, które  prowadzą  prezentacje  oraz  pragną  podnieść  swoje  kwalifikacje, m.in. menedżerowie, kierownicy projektów,…

Montażysta i serwisant instalacji fotowoltaicznych (PV) z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej instalacji fotowoltaicznych (PV), urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.   Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (nowelizowane w terminach późniejszych) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. (nowelizowane w terminach późniejszych)…

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych

Cel kształcenia: Główną misją przyświecającą warsztatom jest wzmocnienie kompetencji w zakresie pozafinansowego motywowania pracowników poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi w organizacji.   Adresaci kursu: Menadżerowie średniego i niższego szczebla.   Program kursu: Motywacja – definicje oraz założenia. Teorie motywacji. Instrumenty motywowania pracowników. Motywowanie zespołów. Budowanie zaangażowania pracowników. Rola menedżera w motywowaniu.   Liczba godzin: 16h Koszt kursu: 1500 zł  …

Budowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych. Social media w praktyce.

Cel kształcenia: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i inspiracji, jak można wzbogacić działania promocyjne poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Przedstawienie najważniejszych technologii, narzędzi, serwisów internetowych, które można wykorzystać w codziennej pracy.   Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą zajmowały się budowaniem wizerunku firmy w mediach społecznościowych.   Program kursu: Media społecznościowe – nowy standard komunikacji. Jak odpowiednio…

Kurs wprowadzający do terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych.   Adresaci kursu: Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem, osób ubiegających się o tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego.   Program kursu: Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania? Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum…

Arteterapia w edukacji

Cel kształcenia: Nabycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii w  pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii.    Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i terapeutów.   Program kursu: Trening interpersonalny. Teoretyczne koncepcje arteterapii. Trening kreatywności. Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych. Diagnoza w arteterapii. Fotografia w terapii. Choreoterapia. Filmoterapia. Biblioterapia.  …

Inspektor danych osobowych w placówce oświatowej

Cel kształcenia: Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą dostosować placówkę do wymogów prawa ochrony danych osobowych.   Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych w placówce oświatowej,  a także dyrektorów placówek oświatowych, kierowników, pracowników sekretariatu, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów oraz osób mających…

Podstawowe elementy sprzedaży on-line

Cel kształcenia Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i kompetencje w zakresie podstawowych zasad sprzedaży on-line. Uczestnik nabędzie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego kanału sprzedaży dla swojej branży i prowadzenia go w taki sposób, by przynosił firmie większe zyski.   Adresaci kursu Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą zajmowały się sprzedażą on-line.   Program kursu: Wprowadzenie do sprzedaży internetowej. Wskaźniki w sprzedaży. Oprogramowania…

E-sprzedaż

Cel kształcenia Zdobycie praktycznej umiejętności pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, a także rozwój kompetencji, zwiększenie skuteczności i umiejętności sprzedażowych.   Adresaci kursu Kurs adresowany jest zarówno dla osób, które planują otworzyć sklep, jak również dla tych, które już taki posiadają, ale nie są zadowolone z wyników sprzedaży. Szczególnie polecamy je dla: właścicieli sklepów, osób planujących otworzyć sklep, szefów sprzedaży,…

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Cel kształcenia: Uczestnik kursu uzyska wiedzę w jaki sposób usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności: jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym, jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwie, jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstw,  jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem oraz jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu.  …

Kurs cukierniczy

Cel kształcenia: Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika.   Adresaci kursu: Kurs dedykowany jest dla osób, które: ukończyły 18 rok życia posiadają dobry stan zdrowia nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii   Program kursu: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii i cukiernictwa a) terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie, b) normy pokarmowe, obliczanie wartości odżywczej potraw, składniki…