Motywowanie uczniów do nauki

Cel szkolenia to poznanie konkretnych metod motywowania do nauki oraz do zmiany trudnych zachowań, pogłębienie wiedzy na temat roli wzmocnień w motywowaniu i negatywnych konsekwencji w demotywowaniu do określonych zachowań, poznanie przykładów konkretnych systemów motywacyjnych oraz rozwiązań wspierających motywację uczniów do nauki i pozytywnych zachowań Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów kierunków pedagogicznych.   Program szkolenia Rola motywacji i sposoby jej wzbudzania. Rodzaje i metody…

Kierownik po raz pierwszy – jak przygotować się do roli kierownika

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem. Szkolenie skierowane jest do: przyszłych managerów, dla wszystkich, którzy przygotowują się do objęcia roli kierowniczej.   Program szkolenia: Role menedżera. Styl kierowania. Role zespołowe. Efektywna komunikacja. Planowanie pracy własnej wyznaczanie celów oraz zadań podległym pracownikom. Inicjowanie, stymulowanie, koordynowanie pracy w zespole. Egzekwowanie poleceń.   Ilość godzin – 16h Cena szkolenia – 1000zł…

Wycena nieruchomości – podstawowe informacje

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki formalnej poprawności przygotowywanych przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych. Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracji publicznej, rzeczoznawców majątkowych, pracowników biur, firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.    Program szkolenia: Podstawy prawne w zakresie wyceny oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego. Metody i techniki stosowane w wycenie. Metoda inwestycyjna i metoda zysków – podstawy, omówienie zasad stosowania,…

Prowadzenie szkoleń – podstawy trenerskie

Cel szkolenia – jest przede wszystkim nabycie umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji trenerskich uczestników, zdobycie wiedzy na temat przygotowywania warsztatów, metod aktywizujących oraz pracy z grupą, zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących komunikacji i autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem, rozwinięcie umiejętności trenerskich uczestników warsztatów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych trenerów i coachów.    Program szkolenia Przygotowanie szkolenia. Trudne sytuacje szkoleniowe. Sposoby pracy trenera.…

RODO a praca zdalna

Uczestnicy po szkoleniu: będą wiedzieć w jaki sposób zorganizować pracę zdalną, aby była zgodna z RODO, w jaki sposób zorganizować stanowisko pracy, w jaki sposób postępować, by zminimalizować ryzyko wycieku danych.   Dla kogo przeznaczone: dla wszystkich osób pracujących zdalnie oraz zainteresowanych tą tematyką.   Program szkolenia: Czym jest praca zdalna. Rodzaje pracy zdalnej. Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej. Organizacja stanowiska…

Narzędzia cyfrowe w nauczaniu

Uczestnicy po szkoleniu: podniosą poziom swoich kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych, zwiększą swoje szanse na zainteresowanie uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK, zdobędą umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych i umiejętność w sposób kreatywny wykorzystać je do tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji, które zaciekawią i zainspirują uczniów Dla kogo przeznaczone: dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów,…

Nauczanie zdalne w przedszkolu

Cel: Uczestnicy po szkoleniu będą znać zasady organizowania zdalnego nauczania w przedszkolu. Dla kogo przeznaczone: dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach.   Program szkolenia: Obowiązki dyrektora i nauczycieli w świetlne aktualnych przepisów prawa oświatowego przy nauczaniu zdalnym. Wpływ czynników na sposób i efektywność zdalnego nauczania w przedszkolu: Sposoby monitorowania osiągnięć dzieci w okresie zdalnego nauczania. Komunikacja i jej wpływ na realizację zdalnego nauczania: Dokumentacja i jej prowadzenie w przebiegu…

Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie wiedzy samodzielnego przeprowadzania inwentaryzacji. Zdobycie wiedzy oraz umiejętności zidentyfikowania nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.   Dla kogo przeznaczone: dla osób odpowiedzialnych za inwentaryzację w placówce oświatowej.   Program szkolenia: Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji. Metody i  zasady prowadzenia inwentaryzacji. Etapy prowadzenia inwentaryzacji. Procedury związane z inwentaryzacją. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i jej przechowywanie.…

Bajkoterapia – moc bajek terapeutycznych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej, wychowawczej.   Dla kogo przeznaczone: dla nauczycieli, wychowawców, rodziców dzieci w wieku 3-10 lat.   Program szkolenia: Bajki i baśnie w skutecznej terapii oraz walce z lękami dzieci. Bajki terapeutyczne – umiejętne korzystanie z gotowych tekstów. Zabawa z wykorzystaniem twórczej aktywności dziecka. Specyfika języka bajkowego. Przykłady pracy…

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki

Cel szkolenia  – celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do stosowania procedur kontroli trzech obowiązków: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także do skutecznego wdrażania mechanizmów egzekucji wypełniania tych obowiązków. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie przepisów prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zadań dyrektora oraz organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, procedury…

Księgowość w projektach unijnych

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Umiejętności tworzenia budżetu projektu oraz kontroli jego realizacji. Zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatków.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób…

Praca z uczniem niedostosowanym społecznie

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pomocy z uczniem niedostosowanym społecznie.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów, pracowników szkół i przedszkoli.   Program szkolenia: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Charakterystyka głównych objawów niedostosowania społecznego- przyczyny ich powstawania. Etapy i typologia niedostosowania społecznego. Rola rodziny, środowiska rówieśniczego i szkolnego w etiologii niedostosowania społecznego. Diagnoza…

Obowiązki i zadania dyrektora przedszkola

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i wzbogacenie wiedzy na temat prowadzenia i zarządzania przedszkolem.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do początkujących dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dla dyrektorów chcących wzbogacić swoje kompetencje.   Program szkolenia: Obowiązki dyrektora przedszkola – w oparciu o akty prawa. Podstawowe przepisy prawa w zakresie funkcjonowania przedszkola. Działania i dokumentacja przedszkola publicznego i niepublicznego. Budowa statutu przedszkola w oparciu…

Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zawierania bezpiecznych kontraktów zagranicznych i umiejętnego ich zabezpieczania.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do handlowców, logistyków, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe oraz pracowników działów eksportu, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczania i rozliczania transakcji zagranicznych.   Program szkolenia: Źródła prawa w obrocie międzynarodowym. Umowa w obrocie międzynarodowym. Analiza ryzyka…

Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla użytkowników

Liczba godzin: 8 godzin Cena szkolenia: 800zł Warunki uczestnictwa:  Ukończone 18 lat; kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w  sekretariacie CollegeMedyczny ); KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  końcowego. Cel szkolenia:   Celem szkolenia jest zaznajomienie się z problemem bezpieczeństwa teleinformatycznego.  Grupa docelowa:  Szkolenie dla Użytkowników…

Etyka w biznesie

Cel szkolenia: Umiejętność stosowania i przestrzegania zasad etycznych w miejscu pracy oraz poza nim.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie przeznaczone jest dla: przedsiębiorców, kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników działu HR, osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i kompetencji w obszarze szeroko rozumianej etyki biznesu oraz decyzyjności biznesowej.   Program szkolenia: Zagadnienia wprowadzające do etyki biznesu. Postawy etyczne w firmie. Zadania etyki w sprzedaży i reklamie. Etyka we współpracy z kontrahentem.…

Umiejętność prowadzenia dyskusji

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nauczenie jasnego prezentowania swoich poglądów, skutecznego przekonywania do swoich argumentów a także technik wywierania wpływu ułatwiających obronę przez atakami rozmówców.   Do kogo skierowane szkolenie: Do każdej zainteresowanej osoby   Program szkolenia: Umiejętność uzyskania mocnej  pozycji w dyskusji. Umiejętność wywierania wpływu w dyskusji. 3. Chwyty erystyczne. 4. Autoprezentacja w dyskusji – planowanie i praca nad swoim wizerunkiem. 5. Elementy warsztatów emisji…

Zachowania agresywne i autoagresywne u osób z niepełnosprawnością

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji u osób niepełnosprawnych.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej i innych ośrodków zajmujących się opieką, terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych i chorych.   Program szkolenia: Agresja i autoagresja- definicje. Agresja u osób niepełnosprawnych. Przyczyny i skutki agresji. Uwarunkowania zachowań autoagresywnych. Postępowanie w przypadku ataku agresji. Praca z osobą…

Praca z mieszkańcem DPS-u

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest  rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców DPS-u, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowania się i motywowania mieszkańców DPS-u oraz budowanie postawu asertywnej.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo opiekują się osobami niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi.   Program szkolenia: Mieszkańcy DPS-ów- ich potrzeby i oczekiwania: – mieszkańcy z zaburzeniami, – profesjonalna pomoc, – sposoby…

Koronawirus SARS-CoV-2- ochrona i zapobieganie zarażeniu w placówkach sprawujących opiekę całodobową nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest minimalizacja zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także ograniczenie skutków w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej, szpitali i innych zakładów które sprawują całodobową opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.   Program szkolenia: Koronawirus SARS-CoV-2- definicja. Przenoszenie wirusa. Higiena osobista pracowników i mieszkańców placówki w czasach pandemii.…

Kurs – sprzedaż na rynku o wysokiej konkurencyjności i świadomości klienta

Cel szkolenia: Zwiększenie wyników sprzedaży.   Szkolenie przeznaczone dla: Dla osób zajmujących się sprzedażą, przedstawicieli handlowi, sprzedawców.   Program szkolenia: Określenie swojego potencjału oraz opracowanie osobistej metody efektywności w sprzedaży. Poznanie psychologii efektywnego działania w trudnych sytuacjach sprzedażowych, negocjacyjnych oraz radzenie sobie z nimi. 7 nawyków skutecznej sprzedaży wg S. R. Coveya. Efektywność w czasie – osobista organizacja, zarządzanie czasem, motywowanie zmian,…

Kurs regulaminy w dziale kadr i płac

Cel szkolenia: Umiejętność opracowywania, wdrażania i redagowania regulaminów.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie jest skierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo- płacowych, menadżerów, kierowników działów personalnych, którzy w zakresie swoich obowiązków czuwają nad wprowadzaniem oraz zmianami w regulaminach, które funkcjonują w ich strukturach organizacyjnych.   Program szkolenia: Obowiązek wdrożenia regulaminów i terminy ich wejścia w życie. Charakterystyka regulaminu oraz ich zmiany. Zasady zapoznawania pracowników z regulaminami. Miejsce przechowywania…

Kurs skuteczna komunikacja w zespole produkcyjnym

Cel szkolenia: Pomoc menedżerom w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, prowadzeniu udanych prezentacji, efektywnym rozwiązywaniu problemów, skutecznym udzielaniu informacji zwrotnej, lepszym rozumieniu mechanizmów psychologicznych, rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz wzmocnienia postaw asertywnych w trudnych sytuacjach.   Szkolenie przeznaczone dla: Warsztat skierowany jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają zespołami w firmach produkcyjnych.   Program szkolenia: Komunikacja w zespole produkcyjnym – rola kierownika, lidera,…

Rozszerzony kurs pierwszej pomocy dla pracowników oświaty

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach w placówkach oświatowych. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi w placówkach oświatowych i potrzebują…

Kurs efektywna współpraca z rodzicami – jak budować relacje i reagować w sytuacjach trudnych?

Liczba godzin: 6-8 godzin   Cena szkolenia: 460zł   Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat; kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny ); KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.   Cel szkolenia: Poznanie: skutecznych sposobów współpracy nauczycieli z rodzicami, sposobów poradzenia…

Kurs praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znać zasady i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z ADHD, będą wiedzieć jak organizować proces wspierania uczniów ze SPE, nabędą praktycznych umiejętności w pracy z uczniami ze SPE, będą wiedzieć, jak dokonywać oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs skierowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów…

Kurs metoda projektu w przedszkolu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu, planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej, sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz efektów projektu badawczego.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących doskonalić umiejętności wychowawcze. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli,…

Kurs zapobieganie agresji w przedszkolu

Cel szkolenia: Poznanie sposobów przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Poszerzenie wiedzy o agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania tym zjawiskom, poznanie metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny uczniów, rozwój umiejętności budowania dobrego kontaktu z uczniem i nieagresywnego stawiania granic, rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć, uwrażliwianie na mechanizmy leżące u podłoża zachowań agresywnych i na potrzeby emocjonalne wychowanków.   Szkolenie przeznaczone dla: Kurs jest przeznaczony dla…

Kurs rozwój umiejętności matematycznych u dzieci – gry i zabawy matematyczne

Cel szkolenia: Celem jest wzbogacenie wiedzy dotyczącej nauczania matematyki poprzez gry i zabawy, zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania poprzez doświadczenie, poznanie narzędzi do zwiększania aktywności uczniów na lekcjach matematyki, nauczanie matematyki w sposób, który pozwala myśleć i rozumować.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest głównie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale również opiekunów i pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole czy przedszkolu.   Program szkolenia:…

Kurs e-learning – nauczanie zdalne w praktyce

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nauczenie się stosowania narzędzi i sposobu wykorzystania ich na lekcjach online. Posiądziesz umiejętność poruszania się w sieci i przekazywania uczniom materiałów. Zrozumienia, że uczenie przez Internet może być przyjemne i nie musi łączyć się z ogromem pracy.   Szkolenie przeznaczone dla: Szkolenie skierowane jest głównie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale również opiekunów i pracowników mających bezpośredni kontakt z dziećmi w szkole czy przedszkolu.  …

Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy – budowanie relacji

Cel szkolenia Umiejętność rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów, sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta, przekonującej prezentacji oferty, prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych, efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi, realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami.   Dla kogo szkolenie Grupą docelową szkolenia są sprzedawcy, którzy chcieliby podnieś swoje kompetencje sprzedażowe, menedżerowie sprzedaży, handlowcy, przedstawiciele handlowi i pracownicy biura obsługi klienta.…

Ochrona danych osobowych w placówkach handlowo-usługowych. Aktualne wymagania, procedury i instrukcje, wzorcowa dokumentacja.

Liczba godzin: 16 godzin   Cena szkolenia: 2000zł   Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat; kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny); KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.   Cel szkolenia: Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych…

Nowoczesna sprzedaż usług w branży HoReCa

Cel szkolenia: Uczestnicy zostaną wzbogaceni o praktyczne techniki obsługi, sprzedaży, komunikacji, będą wspomagali procesy związane ze stanowiskiem zawodowym.   Dla kogo szkolenie: dla pracowników hoteli, gastronomii, kawiarni, rekreacji.   Program szkolenia: CRM – zarządzanie klientami. Rozmowa biznesowa z klientem – rozpoznawanie potrzeb. Typy klientów – zasada prowadzenia rozmów. Zamykanie sprzedaży. Rola komunikacji w procesie obsługi gości. Co to jest reklamacja?…

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami rozwiązywania problemów. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych. Nabędą wiedzę kreatywnych i standardowych narzędzi rozwiązywania problemów. Poznają mechanizm metod całościowego rozwiązywania problemów.   Dla kogo szkolenie: dyrektorów, kierowników, mistrzów, specjalistów, pracowników i operatorów produkcji, kontroli jakości/ działów jakości.   Program szkolenia: Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów Standardowe narzędzia…

Kurs organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Cel szkolenia: Poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania, nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów, poznanie narzędzi informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy online z uczniami, poznanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczania danych.   Dla kogo szkolenie: dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.   Program szkolenia: Podstawy prawne kształcenia na odległość – Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego…

Pracownicze plany kapitałowe

Cel szkolenia: Celem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań.   Dla kogo szkolenie: pracowników działów księgowości, pracodawców, pracowników działów HR, kadr, płac.   Program szkolenia Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający. PPK – Wybór instytucji finansowej. Zawarcie umowy o zarządzanie…

Kurs przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole

Cel szkolenia: Zwiększenie zdolności do adekwatnego reagowania, gdy wystąpią zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów, oraz wzmocnienie profilaktyki takich zachowań z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.   Adresaci kursu: Kurs skierowany do: nauczycieli, wychowawców, pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych   Program szkolenia: Zjawisko agresji i przemocy. Definicje, przyczyny i mechanizmy powstawania. Diagnoza osobistej postawy wobec agresji i przemocy. Kompetencje nauczyciela…

Wprowadzenie w świat pedagogiki metodą Montessori

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat pedagogiki Marii Montessori, zapoznanie się z celami, przeznaczeniu, przebiegu zajęć i sposobach pracy metodą Montessori.   Szkolenie skierowane do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadry poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystentów nauczyciela, studentów kierunków pedagogicznych, wychowawców świetlic szkolnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.   Program szkolenia: Podstawowe cele i założenia pedagogii…

Skuteczna prezentacja

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności menedżerskiej: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż pomysłów/rozwiązań, rozwój umiejętności przyciągania uwagi publiczności, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.   Adresaci szkolenia: Osoby, które  prowadzą  prezentacje  oraz  pragną  podnieść  swoje  kwalifikacje, m.in. menedżerowie, kierownicy projektów,…

Montażysta i serwisant instalacji fotowoltaicznych (PV) z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej instalacji fotowoltaicznych (PV), urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.   Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (nowelizowane w terminach późniejszych) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. (nowelizowane w terminach późniejszych)…

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych

Cel kształcenia: Główną misją przyświecającą warsztatom jest wzmocnienie kompetencji w zakresie pozafinansowego motywowania pracowników poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi w organizacji.   Adresaci kursu: Menadżerowie średniego i niższego szczebla.   Program kursu: Motywacja – definicje oraz założenia. Teorie motywacji. Instrumenty motywowania pracowników. Motywowanie zespołów. Budowanie zaangażowania pracowników. Rola menedżera w motywowaniu.   Liczba godzin: 16h Koszt kursu: 1500 zł  …

Budowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych. Social media w praktyce

Cel kształcenia: Dostarczenie uczestnikom wiedzy i inspiracji, jak można wzbogacić działania promocyjne poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii. Przedstawienie najważniejszych technologii, narzędzi, serwisów internetowych, które można wykorzystać w codziennej pracy.   Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą zajmowały się budowaniem wizerunku firmy w mediach społecznościowych.   Program kursu: Media społecznościowe – nowy standard komunikacji. Jak odpowiednio…

Kurs wprowadzający do terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych.   Adresaci kursu: Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem, osób ubiegających się o tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego.   Program kursu: Wprowadzenie– czym jest Stosowana Analiza Zachowania? Sylwetka osoby z zaburzeniami ze spektrum…

Arteterapia w edukacji

Cel kształcenia: Nabycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii w  pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii.    Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i terapeutów.   Program kursu: Trening interpersonalny. Teoretyczne koncepcje arteterapii. Trening kreatywności. Psychologiczne aspekty działań arteterapeutycznych. Diagnoza w arteterapii. Fotografia w terapii. Choreoterapia. Filmoterapia. Biblioterapia.  …

Inspektor danych osobowych w placówce oświatowej

Liczba godzin: 16 godzin   Cena szkolenia: 1000zł  Warunki uczestnictwa:  Ukończone 18 lat; kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w  sekretariacie CollegeMedyczny ); KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  końcowego. Cel szkolenia:   Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej. Zdobycie wiedzy i praktycznych…

Podstawowe elementy sprzedaży on-line

Cel kształcenia Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i kompetencje w zakresie podstawowych zasad sprzedaży on-line. Uczestnik nabędzie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego kanału sprzedaży dla swojej branży i prowadzenia go w taki sposób, by przynosił firmie większe zyski.   Adresaci kursu Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które będą zajmowały się sprzedażą on-line.   Program kursu: Wprowadzenie do sprzedaży internetowej. Wskaźniki w sprzedaży. Oprogramowania…

E-sprzedaż

Cel kształcenia Zdobycie praktycznej umiejętności pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, a także rozwój kompetencji, zwiększenie skuteczności i umiejętności sprzedażowych.   Adresaci kursu Kurs adresowany jest zarówno dla osób, które planują otworzyć sklep, jak również dla tych, które już taki posiadają, ale nie są zadowolone z wyników sprzedaży. Szczególnie polecamy je dla: właścicieli sklepów, osób planujących otworzyć sklep, szefów sprzedaży,…

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

Cel kształcenia: Uczestnik kursu uzyska wiedzę w jaki sposób usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności: jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym, jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwie, jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstw,  jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem oraz jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu.  …

Kurs cukierniczy

Cel kształcenia: Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika.   Adresaci kursu: Kurs dedykowany jest dla osób, które: ukończyły 18 rok życia posiadają dobry stan zdrowia nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii   Program kursu: Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii i cukiernictwa a) terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie, b) normy pokarmowe, obliczanie wartości odżywczej potraw, składniki…

Nowość! E-learningowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Nowość! E-learningowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Teraz tylko 79 zł Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i osób indywidualnych Przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy we wszelkiego rodzaju instytucjach prywatnych i państwowych to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych i osób przebywających na terenie danego obiektu, ale od 18 stycznia 2009 roku obowiązek każdego pracodawcy. Od dnia 18 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008…

Podstawy fotografii wnętrz

Program kursu:   Kurs składa się z 4 modułów: Moduł 1 – Wprowadzenie do fotografii wnętrz. Moduł 2 – Podstawy fotografii. Moduł 3 – Praktyka. Moduł 4 – Postprodukcja.   MODUŁ I Wprowadzenie do fotografii wnętrz: 1. Wprowadzenie do kursu. 2. Założenia sesji zdjęciowej. 3. Czym fotografować wnętrza. 4. Komputer i oprogramowanie.   MODUŁ II Teoria: 1. Podstawowe pojęcia w fotografii.…

Kurs rozliczania podróży służbowych

Kurs rozliczania podróży służbowych   Liczba godzin – 8h   Cena kursu – 400zł   Program szkolenia:   Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy. Rozliczanie krajowych podróży służbowych (dieta, koszty noclegów, koszty dojazdów). Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych (dieta, koszty przejazdów, koszty dojazdów koszty noclegów, koszty leczenia) Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej. Aspekty podatkowe i ZUS…

Kurs programowania i kodowania z robotem PHOTON

Kurs programowania i kodowania z robotem PHOTON   Liczba godzin – 8h   Cena kursu – 500 zł   Program szkolenia:   Prezentacja korzyści i możliwości jakie daje wykorzystanie robota PHOTON w multimedialnym procesie dydaktycznym. Zapoznanie z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem edukacyjnym dedykowanym do nauki kodowania z wykorzystaniem robota. Demonstracja funkcjonalności oprogramowania robota PHOTON. Praktyczne wykorzystanie dedykowanego oprogramowania edukacyjnego: Photon Edu, tablet, tablica…

Kurs podstawowej obsługi sieci Internet

Kurs podstawowej obsługi sieci Internet Czas trwania kursu: 8-10 godz. Cena kursu: ok. 300 zł Program kursu : Skuteczne przeszukiwanie sieci Internet Korzystanie z wybranych serwisów i usług Wykorzystanie serwisów map i wyznaczanie tras (m.in. Google Earth) Wykorzystanie serwisów zdjęć i filmów (m.in. YouTube) Radio i muzyka w sieci Internet Pobieranie programów i danych z sieci Internet Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Nasza-klasa, serwisy randkowe…

Kurs podstawowej obsługi komputera (MS Windows)

Kurs podstawowej obsługi komputera (MS Windows) Czas trwania kursu: 10-12 godz. Cena kursu: 300 zł   Program kursu : Budowa i funkcjonowanie sprzętu komputerowego. Działanie systemu operacyjnego Windows. Operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie). Nagrywanie danych na pamięci zewnętrzne, płyty CD/DVD. Organizacji danych i zarządzanie dyskami. Obsługa i konserwacja komputera. Zasady przechowywania i bezpieczeństwa danych. Zarządzanie kontami użytkowników, zabezpieczenie komputera. Obsługa…

Kurs MS PowerPoint – prezentacje multimedialne

Kurs MS PowerPoint – prezentacje multimedialne Czas trwania kursu: 6-8 godz.* Cena kursu: 250 zł   Program kursu : Slajdy i organizacja prezentacji. Możliwości graficzne w MS PowerPoint, wstawianie i formatowanie grafiki. Style graficzne, tła i motywy. Wzorzec slajdów i tworzenie własnych szablonów graficznych. Przejście slajdu i animacje. Animacja niestandardowa, animacja obiektów w obrębie slajdu. Multimedia w prezentacji: dźwięk i obraz wideo. Interakcja w prezentacji…

Kurs filmowania (podstawy realizacji zdjęć filmowych)

Kurs filmowania (podstawy realizacji zdjęć filmowych)   Kurs filmowania kamerami, aparatami (lustrzanki, bezlusterkowce), kamerami amatorskimi, sportowymi lub smartfonami. Idealny dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w temacie poprawnego filmowania. Podczas jednego dnia 8 godzinnego szkolenia przeprowadzimy Cię przez fundamentalne podstawy filmowania i tworzenia dobrych zdjęć filmowych. Tak, aby były proste do montażu video lub oglądania bez uprzedniej edycji materiału filmowego.   Czas szkolenia: 8…

Kurs cyberbezpieczeństwo dla nieprofesjonalistów

Kurs cyberbezpieczeństwo dla nieprofesjonalistów. Czas trwania: 8h Cena: 300 zł Program szkolenia: Zagrożenia w cyfrowym świecie. Ochrona komputera przed zagrożeniami. Zarzadzanie i ochrona tożsamości. Wiarygodność informacji w Internecie. Prawa autorskie. Prawne i etyczne problemy treści pobranych z internetu. Bezpieczeństwo finansów Cyberprzemoc i zasady postępowania w przypadku ataku.

Kurs bezpieczeństwo uczniów w sieci

Kurs bezpieczeństwo uczniów w sieci. Czas trwania: 8h Cena kursu: 400 zł. Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów uczniów. dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej Program szkolenia: Zachowanie młodzieży w internecie. Media społecznościowe i związane z nimi zagrożenia. Własność intelektualna w sieci – prawa autorskie. Włamanie na konto. Kradzież tożsamości. Molestowanie w sieci. Fake news. Sposoby zabezpieczania się. Procedury reagowania…

Kurs – archiwizacja dokumentacji zakładowej

Kurs – archiwizacja dokumentacji zakładowej   Czas trwania – 8h   Cena kursu – 500zł   Adresaci szkolenia: pracownicy administracyjni niższego i średniego stopnia, osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur.   Program szkolenia: 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją (ustawy, rozporządzenia, wytyczne itp.). 2. Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej. 3. Obieg dokumentacji.…

Kurs – zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji

Czas trwania – 16h Kwota – 1500 zł   Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą.   Ramowy program szkolenia: Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników. Co powoduje, że zmiany są konieczne?: Jak zachowuje się człowiek w zmianie?: Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?: Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan: Kluczowe postacie w procesie zmiany: Harmonogramowanie…

Kurs – skuteczny menedżer – zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwania – 16h Kwota – 2000 zł   Cel szkolenia – zwiększenie własnej efektywności i skuteczności jako przywódcy/lidera zespołu dzięki wykorzystaniu najważniejszych kompetencji przywódczych.   Program szkolenia: 1.Rola i zadania Lidera 2.Zarządzanie pracownikami 3.Wyznaczanie celów i delegowanie zadań 4.Metody reagowania na różne postawy pracowników 5.Motywacja w zarządzaniu zespołem

Kurs – profesjonalne przywództwo – Leadership z pasją

Czas trwania – 16h Kwota – 2600 zł Program szkolenia: Sposoby kontroli własnego mózgu. Określanie oczekiwań w stosunku do siebie i innych. Prawa sukcesu firmy. Metody na zwiększanie kreatywności i efektywności zespołu. Wykorzystanie metod: P.O. C.O.C T.U.; S.P.I.N.K.A; 5XP w zarządzaniu. Sposoby radzenia sobie z niedostatkami w komunikacji. Zastosowanie asertywności w roli menadżera. Sposoby radzenia sobie z krytyką. Określanie strategii firmy i jej realizowanie. Bezkonfliktowe zarządzanie zasobami ludzkimi.…

Kurs – procedury nadawania stopni naukowych

Czas trwania – 8h Kwota – 600 zł Program szkolenia: Zagadnienia wprowadzające 1.1. Rodzaje stopni 1.2. Zakres przyznawanych stopni lub tytułu profesora 1.3. Organy nadające stopnie i prowadzące postępowania awansowe 1.4. Koszty w postępowaniach awansowych 2. Uprawnienia do nadawania stopni 2.1. Nabywanie i utrata uprawnień wg nowych przepisów 2.2. Uprawnienia w okresie przejściowym 2.3. Przypisanie uprawnień do nowych dyscyplin 2.4. Nadzór nad wykonywaniem…

Kurs – delegowanie zadań i kontrola menedżerska

Czas trwania – 8h Kwota – 2600 zł   Program szkolenia: Charakterystyka sposobów kierowania zespołem. Kluczowe kompetencje menadżerskie. Wyznaczanie krótko- i długoterminowych celów. Skuteczne zbieranie informacji. Analiza informacji. Dostosowanie sposobu przekazywania zadań. Monitorowanie postępów pracowników. Kontrolowanie pracowników. Delegowanie zadań. Egzekwowanie osiągania zamierzonych wyników.    

Kurs – obsługa programu ABRYS

Czas trwania – 16h Kwota – 2300 zł   Program szkolenia: Wycena, Oferta, Zlecenie produkcji Przyjmowanie Zamówień – automatyczne generowanie i składanie do fabryki elektronicznych projektów-zamówień, koordynacja wpływających zamówień; Zarządzanie uprawnieniami i dostępem do systemu, Zarządzanie katalogami, cennikami i upustami – obsługa modułu wycen, wprowadzanie pozycji katalogowych i ich cen jednostkowych wykorzystywanych potem do generowania wycen dynamicznych i ofert, przypisywanie upustów i narzutów oraz inne…

Kurs larwoterapii

Czas trwania – 8h Kwota – 749 zł   Program szkolenia: Zarys historyczny larwoterapii. Biologia i fizjologia muchy Lucilia sericata. Charakterystyczne związki ślinowe Lucilia sericata. Wskazania do terapii larwoterapii. Przeciwwskazania do larwoterapii. Powikłania po larwoterapii. Techniki stosowane w larwoterapii. Patofizjologia powstawania ran przewlekłych. Interpretacja wyników badań pacjenta pod kątem wskazań do larwoterapii. Bezpieczeństwo prowadzenia terapii –zasady aseptyki i antyseptyki. Przygotowanie pacjenta do terapii. Dobór…

Kurs pielęgnacja i leczenie ran przewlekłych

Czas trwania – 24h Kwota – 1500 zł Program szkolenia: 1. Anatomia skóry. 2. Funkcje skóry. 3. Podział ran. 4. Rany ostre klasyfikacja i podział. 5. Patofizjologia powstawania ran. 6. Fazy gojenia się rany. 7. Czynniki wpływające na przebieg gojenia się ran przewlekłych. 8. Czynniki zaburzające fizjologiczne gojenie. 9. Klasyfikacja ran przewlekłych. 10. Zakażenia ran. 11. Biofilm.…

Kurs  – Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

 Liczba godzin: 30h Cena kursu – 650 zł. Program szkolenia: 1. Anatomia i fizjologia człowieka Biochemia. Metodyka pracy instruktora. Dietetyka i suplementacja. Sport osób niepełnosprawnych – cele i zadania. Historia i rozwój sportu osób niepełnosprawnych oraz struktura organizacyjna w Polsce i na świecie. Klasyfikacja w sporcie osób niepełnosprawnych. Dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby niepełnosprawne. Podstawy treningu sportowego.  

Kurs hirudoterapii

Czas trwania  – 24h Kwota – 1500 zł   Program szkolenia: 1. Zarys historyczny hirudoterapii. 2. Biologia i fizjologia pijawek lekarskich. 3. Charakterystyka i wpływ wybranych związków ślinowych pijawki lekarskiej. 4. Wskazania do terapii pijawkami lekarskimi. 5. Przeciwwskazania do terapii pijawkami lekarskimi. 6. Powikłania po hirudoterapii. 7. Techniki stosowane w hirudoterapii. 8. Zastosowanie pijawek oraz technik hirudoterapii w różnych schorzeniach (kardiologicznych, pneumologii, chorób…

Mix zdobień hybrydowych

Kurs przeznaczony jest dla pań, które w zawodzie stylistki paznokci stawiają pierwsze kroki lub chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez poznawanie nowych technik pracy. Kurs zdobnictwa paznokci to 8 godzin różnych technik pracy,w trakcie których kursantki wyczarowują magią kolorów i pomysłów piękne wzory na paznokciach.   Cel kształcenia: nabycie umiejętności wykonania zdobień hybrydowych, umiejętność odpowiedniego doboru preparatów do wykonania zdobień hybrydowych.  …

Kurs  – Prowadzenie działalności agroturystycznej

Liczba godzin: 30h (w tym 15h praktyki) Cena kursu – 1950 zł. Kurs, jest przeznaczony dla osób, które planują otworzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego, miejsca wypoczynku na wsi  lub są właścicielami bądź zarządcami takiego gospodarstwa. Kurs w przystępny sposób opisuje etapy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego – prowadzi od idei i pomysłów do prowadzenia konkretnych działań. Realizacja kursu odbywa się w jednym z najbardziej uroczych miejsc…

Kurs: Statut szkoły i zasady jego tworzenia

Kurs  – Statut szkoły i zasady jego tworzenia   Liczba godzin: 16h Cena kursu – 1400 zł. PROGRAM SZKOLENIA: Zasady tworzenia statutu. Obowiązkowe elementy każdego statutu. Struktura statutu. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu. Zadania organów szkoły. Zadania zespołów nauczycielskich. Procedury postępowania przy wprowadzaniu zmian. Zgłaszanie dokumentu do organu nadzoru/kuratorium.

Kurs: Odpowiedzialność i ryzyko zawodowe pracowników oświaty

Liczba godzin: 16h Cena kursu – 1400 zł PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania BHP dla obiektów szkolnych. Obowiązki dyrektora placówki z zakresu BHP wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej. Zagrożenia i ryzyka związane z pracą w placówkach oświatowych. Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć z uczniami. Postępowanie podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Wypadek ucznia. Postepowanie w najczęstszych sytuacjach. Odpowiedzialność karna, pracownicza, cywilna pracowników…

Kurs: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Cel kształcenia: Uczestnicy: poznają uzależnienia substancjalne, behawioralne, kompulsje oraz ich przyczyny i konsekwencje będą potrafili przeprowadzić diagnozę pod kątem zapotrzebowania na oddziaływania profilaktyczne za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz poprawnie zinterpretować wyniki badań diagnostycznych nabędą umiejętność, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zaplanowania działania profilaktycznego w szkole/placówce oświatowej poznają zakres umiejętności i kompetencji wymagany, by zajmować się profilaktyką uzależnień będą potrafili zmierzyć skuteczność działań profilaktycznych planując…

Kurs: Manicure hybrydowy na naturalnej płytce

Liczba godzin: 16h Cena kursu – 399 zł. PROGRAM SZKOLENIA: Przygotowanie stanowiska pracy. Omówienie budowy paznokcia. Pospolite schorzenia paznokci. Przygotowanie naturalnej płytki paznokcia. Procedury zabiegu. Technika malowania jednym kolorem i wybrane zdobienia. Technika malowania french manicure. Sposoby usuwania lakieru hybrydowego. Przedłużanie na szablonie. Nadbudowa naturalnej płytki. Ćwiczenia praktyczne.  

Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

Ilość – 16 h Cena – 990 zł Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości uniknięcia napaści lub zwiększenia szansy obrony przez profilaktykę oraz znajomości podstaw psychologicznych z nią związanych, jak również przedstawienie możliwości zwiększenia szansy obrony w sytuacjach, w których nie można wykorzystać innej formy działania. Program szkolenia: Zasady dyscypliny i środki ostrożności w czasie zajęć samoobrony. Walka wręcz, samoobrona a obrona konieczna. Znaczenie znajomości samoobrony…

Zamówienia publiczne

Kurs – Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (pzp). Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2019. Czas – 8 godz. Kwota –  650 zł / osoba. Szkolenie przeznaczone dla pracowników małych i średnich jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek kontrolujących, ale także dla podmiotów…

Kurs: Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Czas – 16 godzin Cena – 2 400 zł / osoba Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą. Ramowy program szkolenia: Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów uczestników. Co powoduje, że zmiany są konieczne? Jak zachowuje się człowiek w zmianie? Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany? Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan. Kluczowe postacie w procesie zmiany.…

Kurs: Kierowanie zespołem pracowniczym

Cena  – 1860 zł / osoba Czas – 16 h Ramowy program szkolenia: Kierowanie zespołem. Podstawy funkcjonowania zespołów. Zachowania zespołów. Motywowanie pracowników. Zebrania zespołów. Delegowanie zadań. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół. Kontrolowanie. Cel szkolenia: umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem; pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać; poznanie…

Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem

Cena: 2500 zł/osoba Czas trwania: 16 h   Program szkolenia: Zarządzanie operacyjne – rodzaje technik: – planowanie produkcji z ekonomiczną wielkością partii i wykorzystaniem zaawansowanego harmonogramowania, – produkcja odchudzona, – produkcja zrównoważona z minimalizacją odchyleń, – produkcja z wykorzystaniem teorii ograniczeń. Wykorzystanie różnych technik w zależności od konkretnej sytuacji gospodarczej. Co negatywnie wpływa na zarządzanie operacyjne. Integracja różnych technik i uzyskanie maksymalnego efektu…

Nowe kursy – grudzień

Kurs SNOEZELEN (SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA) Awans zawodowy nauczyciela Profesjonalne kadry procesu wspomagania Profesjonalne kadry instytucji rynku pracy ABC autyzmu dla nauczycieli Dietetyka w kosmetyce Kurs aromaterapii w kosmetyce z elementami dietetyki Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży Standardy pracy kierowniczej

Nowe kursy – listopad

Prowadzenie biura zarządu Asystentka biura zarządu Kurs Ogrodoterapii (hortiterapia) Intendent w placówce oświatowej Zarządzanie w służbie zdrowia Windykacja w praktyce Kurs choreoterapii Kurs terapeuty SI Kurs terapeuty wspomagania osób ze spektrum autyzmu Praca wychowawczo-terapeutyczna z młodzieżą z grupy ryzyka

Terapeuta wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, trenerów terapii zajęciowej, psychologów, logopedów oraz lekarzy z kilkuletnią praktyką.   Cel kształcenia: Poszerzenie wiedzy  na temat specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; Wyposażenie w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych; Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów ze spektrum autyzmu; Uwrażliwienie na wczesne symptomy spektrum autyzmu; Przygotowanie…

Windykacja w praktyce

Program kursu: 1.  Optymalny  model  działań  windykacyjnych  przedsiębiorcy. 2.  Dochodzenie  należności  samodzielnie. 3.  Dochodzenie należności z udziałem wykwalifikowanego  podmiotu  zewnętrznego. 4.  Koszty  w  postępowaniu sądowym  i  egzekucyjnym. 5.  Kierowanie  sprawy  na  drogę  postępowania sądowego. 6.  Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym w trybie papierowym oraz elektronicznym. 7.  Elektroniczne postępowanie upominawcze. 8.  Przebieg  postępowania sądowego  oraz  zakres  dowodowy. 9.  Komornik – jego znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym. 10. Przeprowadzanie egzekucji  komorniczej. 11. Współdziałanie…