Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jesteś pracodawcą? Skorzystaj z bezpłatnych kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy polega na wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Może on być wykorzystany na realizację kursów, studiów podyplomowych,  egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jesteś osobą bezrobotną? Skorzystaj z bezpłatnych kursów!

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz skorzystać z bezpłatnych kursów!

Dofinansowanie z funduszu PFRON

Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń!

Jako osoba niepełnosprawna możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń, bonów szkoleniowych oraz finansowania studiów podyplomowych.