Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z bezpłatnych kursów, szkoleń i studiów Podyplomowych!

Jako osoba niepełnosprawna możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń, bonów szkoleniowych oraz finansowania studiów podyplomowych. à czytaj dalej
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z danych form szkoleń:

 1. szkolenia grupowe – inicjowane przez  Urząd Pracy,
 2. szkolenia indywidualne – inicjowane na wniosek osoby uprawnionej do szkolenia,
 1. szkolenia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą
  i instytucją szkoleniową – inicjowane na wniosek pracodawcy,
 2. szkolenia w ramach tzw. bonu szkoleniowego (dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia).

Osoba bezrobotna może skorzystać ze szkolenia indywidualnego, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szkolenie to odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

 1. studia podyplomowe.W ramach bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej finansowane są koszty:
 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy      badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Linki:

Miejski Urząd Pracy:
http://mup.kielce.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75
Powiatowy Urząd Pracy:
http://kielce.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych