Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy masz możliwość skorzystać
z bezpłatnych kursów! à czytaj dalej

Osoba bezrobotna może skorzystać ze szkolenia w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych
i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. koniecznościzmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

  Osoba bezrobotna może skorzystać z danych form szkoleń: 

 1. szkolenia grupowe – inicjowane przez  Urząd Pracy,
 2. szkolenia indywidualne – inicjowane na wniosek osoby uprawnionej do szkolenia,
 3. szkolenia w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą
  i instytucją szkoleniową – inicjowane na wniosek pracodawcy,
 4. szkolenia w ramach tzw. bonu szkoleniowego (dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia).

Osoba bezrobotna może skorzystać ze szkolenia indywidualnego, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szkolenie to odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej finansowane są koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy      badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Linki:
Miejski Urząd Pracy:
http://mup.kielce.pl/strona/szkolenia-grupowe-i-indywidualne/163
Powiatowy Urząd Pracy:
http://kielce.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe