Jesteś pracodawcą? Skorzystaj z bezpłatnych kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy polega na wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Może on być wykorzystany na realizację kursów, studiów podyplomowych,  egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wnioskować wszyscy pracodawcy,
w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pracodawcę następuje sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy:
mikroprzedsiębiorstwa – w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
– małe i średnie przedsiębiorstwa – w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zapewniamy przygotowanie dopracowanego pod względem formalnym wniosku o dotację wraz ze wszystkimi wymaganiami przez Urzędy Pracy wraz z załącznikami oraz niezbędnymi informacjami zwiększającymi szanse na otrzymanie atrakcyjnego dofinansowania.

Linki:
Miejski Urząd Pracy:
http://mup.kielce.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/109

Powiatowy Urząd Pracy:
http://kielce.praca.gov.pl/-/918346-czym-jest-krajowy-fundusz-szkoleniowy-kfs-