Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny oferuje szeroki zakres usług doradczych będących uzupełnieniem prowadzonych działań szkoleniowych lub samodzielnym elementem wsparcia dla szerokiego grona odbiorców.

Zajęcia z wymienionych zagadnień mogą mieć formę spotkań indywidualnych lub grupowych.

Doradztwo zawodowe – skierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych, młodzieży, pracowników przedsiębiorstw obejmujące:
-opracowanie planu działań koniecznych, aby z sukcesem powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem;
-przeanalizowanie własnych potrzeb oraz preferencji zawodowych;
-odkrycie własnych możliwości oraz posiadanych umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawcę;
-określenie czym jest praca zawodowa, jaką wartość stanowi dla danej osoby;
-przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) umiejętnie podkreślających predyspozycje oraz kwalifikacje;
-przeanalizowanie dostępnych ofert pracy pod kątem własnych predyspozycji oraz aspiracji zawodowych;
-przyswojenie metod skutecznego poszukiwania pracy;
-wykorzystywanie umiejętności niezbędnych na etapie poszukiwania zatrudnienia;
-dokonanie podsumowania umiejętności zdobytych podczas spotkań z doradcą zawodowym oraz usystematyzowanie uzyskanej od niego wiedzy.

Doradztwo psychologiczne obejmujące:

-identyfikację trudności wynikających z łączenia macierzyństwa z życiem zawodowym; -diagnozę własnych potrzeb w związku z pełnieniem odmiennych ról: matki oraz pracownicy; -określenie optymalnego momentu powrotu młodej matki na rynek pracy, przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb dziecka oraz samej kobiety;
-zaplanowanie procesu adaptacji dziecka do sprawowania nad nim opieki przez osobę trzecią (niania, żłobek, przedszkole, ktoś z rodziny);
– rozwiązywanie problemów rodzinnych, powstałych w wyniku braku współdzielenia obowiązków domowych przez oboje rodziców,
-określenie zasad współuczestniczenia w opiece i wychowaniu dziecka przez oboje rodziców w chwili, gdy młoda matka podejmuje decyzję o powrocie do pracy;
-odkrywanie swoich mocnych stron, poszukiwanie technik i sposobów relaksacji oraz rozwijanie własnej osobowości i kreatywności;
-zdobycie informacji odnośnie możliwych form terapii lub innych form pomocy: psychoterapia indywidualna, terapia rodzinna, grupy wsparcia dla rodziców, szkoła dla rodziców.

Porady prawne z zakresu prawa pracy:

-identyfikację problemu prawnego, z którym zgłasza się młoda matka;
-udzielanie porad prawnych z zakresu: prawa i obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy, nawiązania stosunku pracy, wymiaru czasu pracy, warunków pracy i płacy (m.in. praca w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, minimalne wynagrodzenie, etc.), urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wypowiedzenia umowy o pracę, innych form rozwiązania umowy o pracę, zasiłków przysługujących pracownikom;
-udzielanie porad w oparciu o obowiązujący stan prawny;
-pomoc w redagowaniu pozwów, gromadzeniu dokumentów, formułowaniu pism procesowych oraz określania szczegółowej instrukcji postępowania w poszczególnych sprawach;
-pomoc w formułowaniu sposobu komunikacji z pracodawcą oraz sposobu zachowywania się w sądzie;
-udzielanie porad w zakresie rozwiązywania problemów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w tym również przy wykorzystaniu postępowania mediacyjnego.

Spotkania doradcze prowadzone są przez licencjonowanych doradców oraz psychologów.

Doradztwo z zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych (w tym z Funduszu Pracy) oraz unijnych dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację?
-Jak wygląda procedura oceny wniosku?
-Jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku?
-Kiedy można uzyskać dofinansowanie z PO KL?
-Dla kogo przeznaczone są środki z Funduszu Pracy?
-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć?

Zajęcia z wymienionych zagadnień mogą mieć formę spotkań indywidualnych lub grupowych.

Podstawowe zagadnienia
Uczestnicy dowiedzą się między innymi:
-Jak prawidłowo przygotować wniosek o dotację,
-Jak wygląda procedura oceny wniosku,
-Jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku,
-Kiedy można uzyskać dofinansowanie z PO KL,
-Dla kogo przeznaczone są środki z Funduszu Pracy,
-Jakich powszechnych błędów można łatwo uniknąć.

efs_power-logologo_mup-Kielce_pngefs_logo