Adresaci:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności planowania procesu upowszechniania kultury, by różnymi metodami aktywizować społeczeństwo, rozbudzić zainteresowania, pokazać nowe metody spędzania wolnego. Absolwenci wykorzystają potencjał i zaspokoją potrzeby kulturalne innych ludzi, ponieważ rozumieją, że jedną z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się, samorealizacji. Kurs jest kierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych oraz bibliotek, organizatorów imprez masowych, nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę.

Cele programu:

Celem głównym jest przygotowanie uczestników kursu do animacji społecznej przez kulturę, nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego, uzyskanie kwalifikacji menedżera i animatora kultury.

Cele szczegółowe:

 • wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych,
 • zwiększenie aktywności społecznej,
 • zdobycie umiejętności zarządzania finansami i kadrami instytucji oraz placówek kultury,
 • uzyskanie kwalifikacji aplikowania do funduszy europejskich i krajowych dostępnych w obszarze kultury,
 • rozwój kompetencji informatycznych.

Czas trwania i sposób organizacji:

Czas trwania kursu to 100 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Wskazówki metodyczne:

Dominującą metodą prowadzenia zajęć są aktywizujące i praktyczne metody kształcenia. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze weryfikują wiedzę teoretyczną.

Zalecane metody kształcenia: wykład, pokaz, symulacje, ćwiczenia, metody eksponujące, drama.

Sposób sprawdzania efektów i kryteria oceny

Stopień nabywania wiedzy i umiejętności oceniany jest na bieżąco poprzez formy kontroli ustnej (odpowiedzi, wypowiedzi), wytwory pracy, ocenę zaangażowania
i aktywności, kreatywne działanie, test końcowy.

Treści nauczania:

 1. Prawne aspekty działalności kulturalnej (15 godz.):
 • ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa
  o muzeach, ustawa o bibliotekach,
 • ustawa o prawie autorskim,
 • elementy prawa pracy i prawa gospodarczego przydatne w prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa o działalności pożytku publicznego,
 • bezpieczeństwo imprez masowych.
 1. Organizacja i zarądzanie – menadżer kultury (15 godz.):
 • rola i funkcje menadżera kultury,
 • zarządzanie personelem,
 • marketing w kulturze,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • etykieta menadżera,
 • zarządzanie finansami.
 1. Techniki i metody pracy animatora kultury (15 godz.):
 • źródła dofinansowania dla animacji kulturalnej,
 •  finansowanie kultury z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
 • realizacja zadań publicznych,
 • aplikowanie do programów UE w zakresie kultury,
 • wymogi formalne wniosku,
 • pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów,
 • sponsoring,
 • zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia,
 • badanie skuteczności kampanii i kreatywności pracowników marketingu,
 • sztuka negocjacji.
 1. Znaczenie i rozwój kultury (15 godz.):
 • kultura jako czynnik rozwoju człowieka i społeczeństwa,
 • kultura w świecie wartości,
 • procesy globalizacji a kultury narodowe,
 • regionalizm jako zjawisko kulturowe,
 • dziedzictwo kulturowe w literaturze i kulturze polskiej,
 • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 1. Istotne przemiany i zjawiska we współczesnej kulturze (15 godz.):
 • istota i społeczna wartość budowania społeczności zaangażowanych
  i inkluzywnych,,
 • obszar działalności animatora kultury i edukatora czasu wolnego,
 • edukacja kulturalna w szkołach i placówkach kultury: formy, funkcje,
 • sztuka komunikacji z mediami,
 • motywacje twórców, uczestników i odbiorców dóbr kultury,
 • funkcjonowanie współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami edukacji i sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.
 1. Użytkowanie komputera (10 godz.):
 • poznanie programów Word, Excel,
 • Internet,
 • grupy docelowe i marketing w sieci.
 1. Praca nad gotowym scenariuszem – zajęcia praktyczne, warsztaty (15 godz.):
 • analiza scenariusza i podział ról i zadań,
 • zbudowanie planu pracy w oparciu o wszystkie poznane formy animacji,
 • praca nad realizacją zdarzenia,
 • pokaz i realizacja dokumentacji z przebiegu zdarzenia.

Umiejętności praktyczne absolwenta:

 • diagnozowanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych jednostek, grup
  i społeczności,
 • prowadzenie działań integrujących i włączających jednostki, grupy, społeczności,
 • organizowanie form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych zgodnie
  z zasadami metodycznymi,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową,
  ocena działań i projektów w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
 • zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi,
 • recenzowanie i interpretowanie wytworów współczesnej kultury,
  wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji muzealnej.

Ewaluacja programu:

Aby przekonać się w jakim stopniu osiągane są cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się ona na obserwacji: zaangażowania słuchaczy na zajęciach, samodzielności i umiejętności współpracy, ilości uczestników podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem każdej edycji szkolenia wskazane jest zapoznanie z jego uczestnikami w celu pozyskania informacji na temat oczekiwań słuchaczy, poziomu wykształcenia, aktualnego zatrudnienia, wiadomości, umiejętności i predyspozycji
w celu określenia/skorygowania ilości godzin, przeznaczonych na poszczególne zagadnienia i moduły.

Przeprowadza się również ankietyzację słuchaczy. Wyniki służą ocenie jakości procesu dydaktycznego, dostarczają również informacji na temat kadry dydaktycznej
i bazy placówki.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

 • Zaświadczenie na druku MEN,
 • Certyfikat College Medycznego.

Wykaz literatury:

 • Janusz Gajda – „Pedagogika kultury w zarysie”
 •  Milena Dragićević-Šešić, Branimir Stojković – „Kultura: zarządzanie, animacja, marketing”
 • Artur Mazur – „Sponsoring szansą dla kultury”
 •  Mateusz Lewandowski – „Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury”
 •  Maria Mendel (red.) – „Animacja współpracy środowiskowej”
 • Tomasz Rakowski (red.) – „Etnografia animacja sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (z płytą CD)”
 • Józef Kargul – „Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki”
 • Jacek Woźniak – „Współczesne systemy motywacyjne”
 • Grażyna Koba „Technologia informacyjna”
 • Iwona Kurz (red.) – „TERAZ! Animacja kultury / Culture Animation NOW!”

Ceny kursów:

 • Kurs rozszerzony: 100 godz/1900 zł

 • Kurs podstawowy 60 godz/1200 zł