CELE: 

Przygotowanie uczestników kursu do animacji społecznej przez kulturę, nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego, uzyskanie kwalifikacji menedżera i animatora kultury.

Wyróżniając, najważniejsze z celów to:

 • wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych,
 • zwiększenie aktywności społecznej,
 • zdobycie umiejętności zarządzania finansami i kadrami instytucji oraz placówek kultury,
 • uzyskanie kwalifikacji aplikowania do funduszy europejskich i krajowych dostępnych w obszarze kultury,
 • rozwój kompetencji informatycznych.

ADRESACI: 

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności planowania procesu upowszechniania kultury, by różnymi metodami aktywizować społeczeństwo, rozbudzić zainteresowania, pokazać nowe metody spędzania wolnego. Dedykowany jest również osobom rozpoczynającym działalność w ramach domów kultury i nie tylko. Także w zakresie klubów seniora, klubów osiedlowych, oraz bibliotek, organizatorów imprez masowych, nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po zakończonym kursie absolwent nabywa takie umiejętności, jak:

 • diagnozowanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych jednostek, grup
  i społeczności,
 • prowadzenie działań integrujących i włączających jednostki, grupy, społeczności,
 • organizowanie form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych zgodnie
  z zasadami metodycznymi,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową,
  ocena działań i projektów w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
 • zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi,
 • recenzowanie i interpretowanie wytworów współczesnej kultury,
  wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej i edukacji muzealnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawne aspekty działalności kulturalnej (5 godz.):
 • ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa
  o muzeach, ustawa o bibliotekach,
 • ustawa o prawie autorskim,
 • elementy prawa pracy i prawa gospodarczego przydatne w prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • ustawa o działalności pożytku publicznego,
 • bezpieczeństwo imprez masowych.
 1. Organizacja i zarądzanie – menadżer kultury (5 godz.):
 • rola i funkcje menadżera kultury,
 • zarządzanie personelem,
 • marketing w kulturze,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • etykieta menadżera,
 • zarządzanie finansami.
 1. Techniki i metody pracy animatora kultury (15 godz.):
 • źródła dofinansowania dla animacji kulturalnej,
 •  finansowanie kultury z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
 • realizacja zadań publicznych,
 • aplikowanie do programów UE w zakresie kultury,
 • wymogi formalne wniosku,
 • pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów,
 • sponsoring,
 • zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia,
 • badanie skuteczności kampanii i kreatywności pracowników marketingu,
 • sztuka negocjacji.
 1. Znaczenie i rozwój kultury (10 godz.):
 • kultura jako czynnik rozwoju człowieka i społeczeństwa,
 • kultura w świecie wartości,
 • procesy globalizacji a kultury narodowe,
 • regionalizm jako zjawisko kulturowe,
 • dziedzictwo kulturowe w literaturze i kulturze polskiej,
 • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 1. Istotne przemiany i zjawiska we współczesnej kulturze (10 godz.):
 • istota i społeczna wartość budowania społeczności zaangażowanych
  i inkluzywnych,,
 • obszar działalności animatora kultury i edukatora czasu wolnego,
 • edukacja kulturalna w szkołach i placówkach kultury: formy, funkcje,
 • sztuka komunikacji z mediami,
 • motywacje twórców, uczestników i odbiorców dóbr kultury,
 • funkcjonowanie współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami edukacji i sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.
 1. Użytkowanie komputera (5godz.):
 • poznanie programów Word, Excel,
 • Internet,
 • grupy docelowe i marketing w sieci.
 1. Praca nad gotowym scenariuszem – zajęcia praktyczne, warsztaty (15 godz.):
 • analiza scenariusza i podział ról i zadań,
 • zbudowanie planu pracy w oparciu o wszystkie poznane formy animacji,
 • praca nad realizacją zdarzenia,
 • pokaz i realizacja dokumentacji z przebiegu zdarzenia.

 

CZAS TRWANIA: 60h

CENA: 1200zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł