TEMATYKA SZKOLENIA

Ekonomia (gospodarka) społeczna to specyficzny system działania polegający na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Idea ta jest rozwijana w wielu w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście problemów bezrobocia, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jej zwolennikami (ambasadorami) są także instytucje międzynarodowe, tj. Bank Światowy czy OECD. Zalecają one, aby państwa szukały sposobów na pogodzenie wzrostu gospodarczego z działaniami na rzecz redukowania nierówności społecznych. Ekonomia społeczna – obok tradycyjnych zadań (orientacji na integrację społeczną przez aktywizację zawodową i usamodzielnienie osób wykluczonych) – pełni szersze funkcje (prorozwojowe), które mogą przyczyniać się do modyfikacji zachowań rynkowych i politycznych.

Szkolenie „Menadżer Ekonomii Społecznej” mieści się w działaniach zmierzających do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego organizacji wszystkich sektorów na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w naszym kraju.

CEL I ADRESACI SZKOLENIA

Celem szkolenia „Menadżer Ekonomii Społecznej” jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych.

Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora.

FORMA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia

Wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i prawa przekazywana będzie w formie tradycyjnych wykładów i ćwiczeń praktycznych w tym praktyczne wypełnienie wniosków aplikacyjnych oraz kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji spółdzielni socjalnej.

Forum wymiany doświadczeń

W trakcie szkolenia przewidziano również spotkania z osobami zarządzającymi podmiotami ekonomii społecznej oraz prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Uczestnicy studiów otrzymają komplet materiałów. Absolwenci uzyskają certyfikat ukończenia szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej
Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej
Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej. Prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej oraz obowiązek sprawozdawczości.
Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej oraz obowiązek sprawozdawczości
Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej.
Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej.
Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej. Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej
Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej
Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej. Zarządzanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej.
Fundraising. Strategia rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej
Strategia rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem. Coaching w podmiocie ekonomii społecznej.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem. Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu.
Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu.
Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu. Zasady konstruowania wniosków aplikacyjnych.
Zasady konstruowania wniosków aplikacyjnych.

 

BIBLIOGRAFIA

Ekonomia społeczna, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa, Kraków 2004

Forin A., Misztak-Kowalska M., Rozwój przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) – metody wsparcia, referat będący załącznikiem do: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, FISE, Warszawa 2006

Królikowska A., Finansowanie instytucji ekonomii społecznej, „Trzeci Sektor” nr 2 (wiosna), 2005

Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” nr 2 (wiosna), 2005

Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, „Trzeci Sektor” nr 2 (wiosna), 2005

Rymsza A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce w świetle kultury organizacyjnej III sektora, [w:] Raport Otwarcia projektu

  1. Hausner, Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, „Ekonomia Społeczna” 2007, nr 1

Gumkowska M.,  Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej, Warszawa 2006.

Grzybowska A, Ruszewski J., Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Suwałki 2010.

Dudzik K., Kucharski T., Przedsiębiorstwa społeczne: dobre praktyki, [w:] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce: teoria i praktyka, pod red. Jerzego Hausnera, Kraków, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

Portal ekonomiaspoleczna.pl