W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji dotacji. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli Instytucji audytujących. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania związane z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenie otrzymanej dotacji.

 

PROGRAM KURSU:

1. Podstawy prawne zasad rozliczania, kwalifikowalności, rachunkowości i sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych.

2. Regulacje wewnętrzne jednostki w zakresie rachunkowości:

a) polityka rachunkowości

b) plan kont

c) obieg i kontrola dokumentów

3. Polityka rachunkowości projektów:

4. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

a) dokumenty finansowo-księgowe,

b) dokumenty merytoryczne,

c) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,

d) kontrola merytoryczna,

e) kontrola formalna,

f) kontrola rachunkowa,

g) przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

5. Zasady kwalifikowania kosztów w ramach dotacji”

a) zasady kwalifikowalności, kwalifikowalność czasowa, geograficzna,

b) system rozliczeń, zmiany w projekcie,

c) zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej,

d) rozliczenie kosztów ogólnych i ryczałtowych.

6. Warunki kwalifikowalności wydatków.

7. Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji:

a) opisywanie dokumentów,

b) opis związku wydatku z projektem,

c) wydatki wspólne,

d) udokumentowanie poszczególnych rodzajów wydatków,

e) dokumentowanie zapłaty,

f) sprawozdawczość.

8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa.

9. Zasady zarządzania i kontroli:

a) system audytu i kontroli projektów,

b) kontrole systemowe, kontrola na miejscu, weryfikacje wydatków,

c) przykłady praktyczne najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas wdrażania projektów.

10. Obowiązki sprawozdawcze.

 

Liczba godzin: 8
Cena szkolenia: 750 zł