Kurs adresowany dla osób dorosłych, umożliwiający poszerzenie kwalifikacji zawodowych, przygotowujący nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, pracowników socjalnych i wolontariuszy, zamierzających radzić sobie z agresją wśród młodzieży w szkołach i placówkach oświaty, pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. Ze względu na zapotrzebowanie jest to idealny i ekonomiczny kurs dla trenerów, coachów i osób prowadzących działalność oświatową, profilaktyczna i w zakresie socjoterapii.

Program szkolenia:

Trening Zastępowania Agresji  zawiera trzy powiązane ze sobą składowe:

 • Trening umiejętności społecznych – uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;
 • Trening kontroli złości – uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
 • Wnioskowanie moralne – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

Oryginalny program szkolenia Trenera Grupowego (Facylitatora) Aggression Replacement Training ART® według A. P. Goldsteina, B. Glicka i J. Gibbsa (USA) dla osób pracujących z młodzieżą w wieku od około 10 do 17 lat, w zaktualizowanej i dostosowanej do polskich warunków wersji autorskiej Mistrzów Trenerskich ART (ART Master Trainer) Ewy i Jacka Morawskich.

Cena szkolenia: 2200 zł osoby pracujące, 2050 zł studenci

Uczestnik kursu zyskuje:

– Świadectwo ukończenia kursu trenerskiego TRENER GRUPOWY ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART) ®

– materiały szkoleniowe,

kompetencje:

 • prowadzenia grupowego treningu zastępowania agresji z młodzieżą;
 • używania komunikatu odważnego FUKOZ®;
 • prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych;
 • prowadzenia treningu kontroli złości;
 • prowadzenia wnioskowania moralnego ANIMA®.

Kwalifikacje do:

 • odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą docelową młodzieży we własnym środowisku;
 • prowadzenia treningów zastępowania agresji dla młodzieży jako pierwszy trener;
 • współprowadzenia kursów trenerskich Trenera Grupowego Zastępowania Agresji jako trener pomocniczy (drugi trener) po praktyce trenerskiej i złożeniu egzaminu trenerskiego;

Uprawnienia:

 • używania odpowiednich znaków towarowych treningu zastępowania agresji Instytutu Amity® w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);
 • nieodpłatnego drukowania na potrzeby swoich niekomercyjnych treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);
 • po przeprowadzeniu – w okresie do 12 miesięcy od zakończenia kursu – co najmniej 30 godzin treningu zastępowania agresji z grupą docelową młodzieży, prawo przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji (obowiązuje opłata egzaminacyjna 295 PLN);
 • przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Zastępowania Agresji AMITY ART®

Kurs realizowany we współpracy z Instytutem AMITY.

Treningi prowadzi: Ewa Joanna Morawska

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby osób.

Harmonogram kursu trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)®