Uncategorized

Liczba godzin: 16 godzin  

Cena szkolenia: 1000zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej. Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą dostosować placówkę do wymogów prawa ochrony danych osobowych. 

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych w placówce oświatowej,  a także dyrektorów placówek oświatowych, kierowników, pracowników sekretariatu, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów oraz osób mających dostęp do przechowywania i przetwarzania danych uczniów i pracowników szkoły, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych. 

Ramowy program kursu: 

 1. RODO krok po kroku. 
 2. Dane osobowe w placówce oświatowej w świetle RODO. 
 3. Organizacja bezpieczeństwa przetwarzania danych w placówce oświatowej. 
 4. Współpraca szkoły z innymi podmiotami a przetwarzanie danych osobowych 
 5. Analiza oraz wzory aktualnych dokumentów wymaganych od placówek oświatowych. 
 6. Zasady legalnego przetwarzania danych. 
 7. Zadania i obowiązki inspektora ochrony danych w placówce oświatowej. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnik po kursie posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu danych osobowych w placówce oświatowej oraz jest gotowy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w placówce oświatowej. 

Prowadzący zajęcia: 

Magdalena Kozłowska – Wykładowca na kursie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym. 

Pani Magdalena ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także Zarządzanie oświatą z elementami programów unijnych. 

Pani Magdalena pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jak nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. 

Aktualnie pracuje jako wykładowca na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.