Kurs instruktora sportu w dyscyplinie BADMINTON organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1. Rys historyczny badmintona.
2. Statut PZB, regulaminy oraz kierunki rozwoju.
3. Rozwój infrastruktury badmintona.
4. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja, gibkość, skoczność).
5. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej.
6. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej.
7. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia.
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych.
9. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.
10. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników.
11. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.
12. Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Szkołę College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.