Kurs instruktora sportu w dyscyplinie BILARD organizowany jest trybem weekendowym (8 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

PROGRAM:
1. Rys historyczny dyscypliny sportowej bilard w kraju i na świecie
2. Zasady działania i struktura Polskiego Związku Bilardowego
3. Zasady organizacji grupy (sekcji) sportowej
4. Przepisy gry sportowej 9,8,14/1, karambol i piramida – rola i zadania sędziów sportowych, organizatorów zawodów bilardowych
5. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej
6. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej w bilardzie
7. Pojęcie metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej w bilardzie
8. Praktyczne wykorzystanie odnowy biologicznej w procesie szkolenia sportowego w bilardzie
9. Wspomaganie treningu bilardzisty
10. Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnych umiejętności
11. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy
12. Rola i zakres oraz metody kontroli postępów zawodnika stosowane w szkoleniu PZBiL
13. Zawody sportowe, sędziowani, obserwacja, ocena wyników

Osoby, które posiadają uprawnienia sędziowskie PZBiL będą zwolnione z działu „przepisy gry”.
Członkowie kadry narodowej będą zwolnieni z zajęć dotyczących technik i ćwiczeń przy stole.

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm