Kurs instruktora sportu w dyscyplinie BRYDŻ SPORTOWY organizowany jest trybem weekendowym (8 zjazdów) lub intensywnym stacjonarnym (2 x 7 dni lub 14 dni).


ORGANIZACJA i PATRONAT:

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

PROGRAM:

1. Rys historyczny gry w brydża sportowego.
2. Statut PZBS, regulaminy oraz kierunki rozwoju i wytyczne Europejskiej Federacji Brydżowej.
3. Rozwój infrastruktury brydża sportowego.
4. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja, gibkość, skoczność).
5. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej brydża sportowego.
6. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej brydża sportowego.
7. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego brydżysty.
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych.
9. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.
10. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników.
11. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.
12. Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90
Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.