CELE:
Celem kursu jest zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze sportem. Zdobyta podczas kursu wiedza jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportowej.
ADRESACI:
Kurs instruktora sportu CZĘŚĆ OGÓLNA jest interdyscyplinarny, czyli wspólny dla wszystkich instruktorów bez względu na wybraną specjalizację.
Organizowany jest systemem weekendowym (4 zjazdy) lub na zasadzie samokształcenia.
UWAGA!!!  Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, mają obowiązek przyswoić sobie materiał zamieszczony w na platformie e-learningowej – login i hasło po zaksięgowaniu opłaty za kurs w wys. 450 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
UWAGA!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
– przesłanie zgłoszenia on-line,
– dokonanie pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.


PROGRAM:

Wykłady:

1. Anatomia i fizjologia.

2. Biomechanika.

3. Pedagogika w sporcie.

4. Psychologia sportu.

5. Socjologia w sporcie.

6. Biochemia.

7. Teoria i metodyka sportu.

8. Teoria treningu sportowego.

9. Żywienie i odnowa biologiczna.

10. Pierwsza pomoc.

11. Zarządzanie i marketing w sporcie.

2. Warunki ukończenia kursu:

– Aktywny udział w zajęciach (stacjonarny).
– Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

CENA:
450zł

CZAS TRWANIA: 20h

obejmuje ona:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,
– wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:
1/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł