Kurs instruktora sportu CZĘŚĆ OGÓLNA jest interdyscyplinarny, czyli wspólny dla wszystkich instruktorów bez względu na wybraną specjalizację.
Organizowany jest systemem weekendowym (4 zjazdy) lub na zasadzie samokształcenia.
UWAGA!!! – osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek przyswoić sobie materiał zamieszczony w na platformie e-learningowej – login i hasło po zaksięgowaniu opłaty za kurs w wys. 350 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
– przesłanie zgłoszenia on-line oraz
– dokonanie pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

ORGANIZATOR:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny


Program kursu:

Wykłady:

1. Anatomia i Fizjologia

2. Biomechanika

3. Pedagogika w sporcie

4. Psychologia sportu

5. Socjologia w sporcie

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Żywienie i odnowa biologiczna

10. Pierwsza pomoc

11. Zarządzanie i marketing w sporcie

2. Warunki ukończenia kursu:

– Aktywny udział w zajęciach (stacjonarny),
– Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Cena kursu:

Cena 450 zł obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,
– wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:
1/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.