Kurs instruktora sportu CZĘŚĆ OGÓLNA jest interdyscyplinarny, czyli wspólny dla wszystkich instruktorów bez względu na wybraną specjalizację.
Organizowany jest systemem weekendowym (4 zjazdy) lub na zasadzie samokształcenia.
UWAGA!!!  Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, mają obowiązek przyswoić sobie materiał zamieszczony w na platformie e-learningowej – login i hasło po zaksięgowaniu opłaty za kurs w wys. 350 zł najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
UWAGA!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:
– przesłanie zgłoszenia on-line,
– dokonanie pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

ORGANIZATOR:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny


Program kursu:

Wykłady:

1. Anatomia i fizjologia.

2. Biomechanika.

3. Pedagogika w sporcie.

4. Psychologia sportu.

5. Socjologia w sporcie.

6. Biochemia.

7. Teoria i metodyka sportu.

8. Teoria treningu sportowego.

9. Żywienie i odnowa biologiczna.

10. Pierwsza pomoc.

11. Zarządzanie i marketing w sporcie.

2. Warunki ukończenia kursu:

– Aktywny udział w zajęciach (stacjonarny).
– Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Cena kursu:

Cena 450 zł obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,
– wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:
1/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.