Kurs instruktora sportu w dyscyplinie FITNESS organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

 

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1. Historia i rozwój fitness w Polsce i na świecie.
2. Anatomia i fizjologia wysiłku.
3. Metody nauczania treningu kulturystycznego na potrzeby fitness.
4. Cele i metody treningu kulturystycznego na potrzeby fitness.
5. Struktura treningu i cykle szkolenia.
6. Przykłady treningów w rocznym cyklu treningowym.
7. Treningi dla zaawansowanych.
8. Metodyka ćwiczeń ogólnorozwojowych.
9. Metody kształtowania siły mięśniowej.
10. Ogólne przygotowanie siłowe.
11. Urazowość i procesy odnowy biologicznej.
12. Żywienie i diety stosowane w fitenss.
13. Organizacja zawodów fitness.
14. Przepisy sędziowskie.
15. Programy dowolne w fitness.
16. Choreografia.
17. Kryteria oceny choreografii i stroju do programu dowolnego.
16. Stretching i relaksacja.

 

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

 

CENA KURSU: 1150 zł
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90
Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.