Kurs instruktora sportu w dyscyplinie FITNESS organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

RAMOWY PROGRAM KURSU:
1. Historia i rozwój fitness w Polsce i na świecie
2. Anatomia i fizjologia wysiłku
3. Metody nauczania treningu kulturystycznego na potrzeby Fitness
4. Cele i metody treningu kulturystycznego na potrzeby Fitness
5. Struktura treningu i cykle szkolenia
6. Przykłady treningów w rocznym cyklu treningowym
7. Treningi dla zaawansowanych
8. Metodyka ćwiczeń ogólnorozwojowych
9. Metody kształtowania siły mięśniowej
10. Ogólne przygotowanie siłowe
11. Urazowość i procesy odnowy biologicznej
12. Żywienie i diety stosowane w Fitenss
13. Organizacja zawodów Fitness
14. Przepisy sędziowskie
15. Programy dowolne w fitness
16. Choreografia
17. Kryteria oceny choreografii i stroju do programu dowolnego
16. Stretching i relaksacja

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

CENA KURSU: 1100 zł
LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90
Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm