Kurs instruktora sportu w dyscyplinie hokej na lodzie organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.