Kurs instruktora sportu w dyscyplinie KAJAKARSTWO KLASYCZNE organizowany jest trybem weekendowym
(7 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (10 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

PROGRAM:

1. Rys historyczny kajakarstwa
2. Statut PZKaj, regulaminy oraz kierunki rozwoju i wytyczne
3. Rozwój infrastruktury kajakarstwa
4. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja, gibkość, skoczność)
5. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej
6. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej
7. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych
9. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy
10. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników
11. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników
12. Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.


Warunki ukończenia kursu:

– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:

– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm