Kurs instruktora sportu w dyscyplinie KAJAKARSTWO KLASYCZNE organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (10 dni).

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

PROGRAM:

1. Rys historyczny kajakarstwa.
2. Statut PZKaj, regulaminy oraz kierunki rozwoju i wytyczne.
3. Rozwój infrastruktury kajakarstwa.
4. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja, gibkość, skoczność).
5. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki sportowej.
6. Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej.
7. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w procesie szkolenia sportowego.
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych.
9. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.
10. Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników.
11. Zawody sportowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.
12. Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.


Warunki ukończenia kursu:

– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:

– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.