Kurs instruktora sportu w dyscyplinie KARATE SHOTOKAN organizowany jest trybem weekendowym (7 zjazdów) lub intensywnym wyjazdowym (10 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

DODATKOWE KRYTERIA NABORU:
1. stopień minimum 3 KYU
2. ukończony 18 rok życia

PROGRAM:
1. Rys historyczny karate
2. Infrastruktura, przepisy prawne dotyczące uprawiania sportów walki
3. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności fizycznej z uwzględnieniem treningu dzieci i młodzieży
4. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie techniki karate, technika a wiek ćwiczącego
5. Pojęcie, metodyka zajęć, zasób ćwiczeń w zakresie taktyki
6. Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu sportowym, medycyna w sporcie, badania, urazy
7. Praktyczna kontrola treningów, postępów ćwiczących, obciążenia, analiza wyników, testy.
8. Przepisy walki sportowej, rola i zadania sędziów sportowych, zawody sportowe, sędziowanie, ocena wyników, obserwacja
9. Prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy ze szczególnym akcentem na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez 
Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:

– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm