Kurs instruktora sportu w dyscyplinie kulturystyka organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Organizacja kursu instruktora kulturystyki

• Część ogólna kursu instruktora (teoria)– 60 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny w formie testu).

Przedmioty realizowane w ramach 60 h  części ogólnej:

1. Anatomia

2. Biomechaika

3. Pedagogika

4. Psychologia

5. Socjologia

6. Biochemia

7. Teoria i metodyka sportu

8. Teoria treningu sportowego

9. Fizjologia

10. Żywienie i odnowa biologiczna

11. Pierwsza pomoc

12. Zarządzanie i marketing

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

• Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 80 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

• Praktyki instruktorskie – w liczbie 20 h lekcyjnych odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym.

Planowany ogólny program kursu instruktora kulturystyki

– Przepisy prawne dotyczące Kultury Fizycznej. Zasady BHP i bezpieczeństwa na zajęciach.

– Trening wprowadzający – zasady i sposób prowadzenia.

– Zarys anatomii funkcjonalnej.

– Trening z wykorzystaniem metody kulturystycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys fizjologii ogólnej i wysiłkowej pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody ciężko atletycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys biomechaniki pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody ekscentrycznej. Zasady i formy prowadzenia.

– Zarys teorii treningu – cykle i okresy treningowe pod kątem treningu kulturystycznego.

– Trening z wykorzystaniem metody mieszanej. Zasady i formy prowadzenia.

– Stretching – metody, zasady stosowania.

– Trening z wykorzystaniem metody zmniejszania obciążeń „Cybergenics”. Zasady i formy prowadzenia.

– Podstawy teoretyczne treningu funkcjonalnego.

– Trening funkcjonalny. Zasady i formy prowadzenia. Metody rozciągania mięśni.

– Zaliczenie końcowe – zaliczenie teorii.

– Zaliczenie końcowe – egzamin praktyczny.