Kurs instruktora sportu w dyscyplinie narciarstwo organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Kurs obejmuje:

  • część ogólną realizowaną w formie e-learningu
  • część specjalistyczną: 50 godzin dydaktycznych

CENA KURSU: 1250 zł

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe


WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Planowany ramowy program kursu instruktora narciarstwa

1. Wykłady
1.1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce. Organizacje i infrastruktura narciarstwa w Polsce i na świecie
1.2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego.
1.3. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
1.4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa – między sezonami.
1.5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe.
1.6. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu. Typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc. Kodeks narciarski.
1.8. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
1.9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
1.10. Charakterystyka konkurencji narciarskich. Organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych
1.11. Organizacja wycieczek i rajdów.
1.12. Egzamin teoretyczny
2. Ćwiczenia
2.1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od terminu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych (których celem jest oswojenie z nartami, przyjmowanie właściwych pozycji narciarskich, właściwa praca kijkami). Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na nartach, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów narciarstwa.
2.2 Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga)
2.3. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym.
2.4. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego: oswojenie się ze sprzętem i środowiskiem: zakładanie sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie, podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe: ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku, jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych;

2.5. Technika i metodyka elementów stopnia średniego: skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy jazdy alpejskiej techniki jazdy (slalom);

2.6. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego: skręt cięty WN, skręt kompensacyjny, śmig cięty, freeride – jazda poza trasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy sportowej, także na tyczkach
2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.
2.8 Egzamin praktyczny
3. Seminarium
4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych

4.1. Przygotowanie konspektów zajęć narciarstwa zjazdowego wg podanego tematu.
4.2. Analiza i technika stopnia podstawowego, średnio i wyższego.
4.3. Walory rekreacyjne, utylitarno-zdrowotne i poznawczo-krajobrazowe w narciarstwie zjazdowym.
4.4. Wychowawcze znaczenie narciarstwa.
4.6. Opracowanie regulaminu zawodów narciarskich.
4.7. Opracowanie programu dwutygodniowego obozu narciarskiego.

Kurs instruktora narciarstwa przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkółkę narciarską.

Wszystkie legitymacje wydaje Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.