Kurs instruktora sportu w dyscyplinie pływanie organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Program kursu:

 1. Analiza techniki stylu grzbietowego, systematyka ćwiczeń do nauczania kraula na grzbiecie (z uwzględnieniem przepisów FINA) startu, nawrotu i pływania na dystansie oraz postępowanie związane z korektą błędów– 4 godziny (teoria)
 2. Analiza techniki stylu dowolnego, systematyka ćwiczeń do nauczania kraula na piersiach(z uwzględnieniem przepisów FINA) startu, nawrotu i pływania na dystansie oraz postępowanie związane z korektą błędów– 4 godziny (teoria)
 3. Analiza techniki stylu klasycznego, systematyka ćwiczeń do nauczania żabki na piersiach(z uwzględnieniem przepisów FINA) startu, nawrotu i pływania na dystansie oraz postępowanie związane z korektą błędów– 4 godziny(teoria)
 4. Analiza techniki stylu motylkowego, systematyka ćwiczeń do nauczania delfina(z uwzględnieniem przepisów FINA) startu, nawrotu i pływania na dystansie oraz postępowanie związane z korektą błędów–4 godziny(teoria)
 5. Adaptacja psychomotoryczna do środowiska wodnego.Oddziaływanie środowiska wodnego na organizm człowieka–1 godzina (teoria)
 6. Zabezpieczenie zajęć w wodzie. Odpowiedzialność prawna i moralna nauczyciela pływania. Sposoby organizacji zabezpieczenia zajęć. Obowiązki prowadzącego zajęcia na pływalni –1 godzina (teoria)
 7. Ogólne wiadomości dotyczące rozwoju pływania w Polsce i na świecie. Zasady i metody nauczania pływania –2 godziny (teoria)
 8. Organizacja procesu nauczania pływania (miejsce do zajęć i jego wyposażenie, temp. wody i powietrza, obowiązki kadry dydaktycznej, formy organizacji grupy) –1 godzina (teoria)
 9. Rola gier i zabaw ruchowych w nauczaniu pływania –1 godzina (teoria)
 10. Budowa lekcji pływania. Rola przyborów dydaktycznych w nauczaniu i doskonaleniu pływania –1 godzina (teoria)
 11. Czynniki zwiększające efektywność nauczania i doskonalenia pływania –1 godzina (teoria)
 12. Etapy nauczania pływania. Charakterystyka I-ego etapu nauczania – 2 godziny (teoria)
 13. Cele i zadania II-ego etapu nauczania pływania – 2 godziny (teoria)
 14. Specyfika pływania niemowląt i małych dzieci. Wpływ środowiska wodnego na organizm dziecka. Adaptacja organizmu małego dziecka do środowiska wodnego. Lekcja pływania niemowląt i małych dzieci –1 godzina (teoria)
 15. Nauczanie i uczenie się sportowych technik pływania–1 godzina (teoria)
 16. Hospitacje zajęć z nauczania pływania – etap I –4 godzin(praktyka)
 17. Samodzielne prowadzenie zajęć w oparciu o konspekty wedługtematów – 13 godzin (praktyka)
 18. Hospitacje zajęć z nauczania sportowych technik pływania – 4 godzin (praktyka)
 19. Samodzielne prowadzenie zajęć z nauczania sportowych technik pływania – 13 godzin (praktyka)
  1. Teoretyczne podstawy techniki pływania. Opór wody, a napęd pływaka –1 godzina (teoria)
  2. Morfofunkcjonalne uwarunkowanie indywidualnej techniki pływania. Analiza i ocena techniki pływania–2 godziny (teoria)
  3. Technika różnych odmian skoków startowych i nawrotów– 2 godziny (praktyka)
 20. Doskonalenie sportowych technik pływania. Błędy w technikach i sposoby ich eliminowania –10 godzin (praktyka)
 21. Doskonalenie startów i nawrotów – 4 godzin (praktyka)
 22. Struktura wieloletniego treningu pływaka z uwzględnieniem etapów początkowych –1 godzina (teoria)
 23. Budowa i treść rocznego planu szkolenia. Zasady planowania. Budowa makrocyklu, średnich i małych cykli treningowych. Specyfika treningu dzieci –wiek rozwojowy dziecka jako podstawowe kryterium doboru obciążeń – 2 godziny (teoria)
 24. Metody treningowe specyficzne dla pływania. Kształtowanie motoryki pływaka –1 godzina (teoria)
 25. Kontrola i elementy sterowania treningiem w początkowym jego etapie–1 godzina (teoria)
 26. Przepisy pływania sportowego–znajomość praktyczna. Znajomość klasyfikacji sportowej. Organizacja zawodów pływackich na szczeblu podstawowym.Dokumentacja pracy instruktora i trenera–2 godziny (teoria)
 27. Egzamin teoretyczny i praktyczny