Kurs instruktora sportu w dyscyplinie snowboard organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:

Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,


WYMAGANE DOKUMENTY:

1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

 

Ramowy program kursu instruktora snowboardu:

1.      Wykłady
1.1. Historia snowboardu na świecie i w Polsce. Organizacje i infrastruktura snowboardu w Polsce i na świecie
1.2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych na bazie snowboardu
1.3. Technika i metodyka nauczania snowboardu  (specyfika nauczania dzieci)
1.4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania snowboardu . Sucha zaprawa – między sezonami.
1.5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o snowboard.
1.6. Sprzęt snowboardowy – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w snowboardzie. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu. Typowe urazy snowboardowe i pierwsza pomoc. Dekalog.
1.8. Prawa i obowiązki instruktora snowboardu.
1.9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w snowboardzie.
1.10. Charakterystyka konkurencji snowboardowych. Organizacja i sędziowanie zawodów snowboardowychoraz masowych imprez rekreacyjnych
1.11. Organizacja wycieczek i rajdów.
1.12. Egzamin teoretyczny

2. Ćwiczenia
2.1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od terminu zajęć, gry i zabawy na snowboardzie(których celem jest oswojenie z deską, przyjmowanie właściwych pozycji). Metodyka zajęć rekreacyjnych na snowboardzie ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na desce, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów snowboardu.
2.2 Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga)
2.3. Ćwiczenia specjalistyczne na desce.
2.4. Technika i metodyka elementów stopnia I

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem
– zakładanie sprzętu
– podnoszenie się i upadanie
– pozycja podstawowa i równowaga
– poruszanie się (płaski teren, stok)
– zwroty
Techniki podstawowe
– ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
– jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
– jazda w linii spadku stoku
– jazda wyciągiem
– skręt ślizgowy rotacyjny
– skręt ślizgowy
– skręt ślizgowy NW
Podstawowe elementy freestylu
– półobrót i obrót płaski FS i BS
– ollie, nollie,
– tailwheelie, nosewheelie
– skok prosty na skoczni
2.5. Technika i metodyka elementów stopnia II

Techniki średnio zaawansowane
– Skręt ślizgowy tyłem
– Skręt cięty
– Skręt cięty NW
– śmig cięty
– przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)
Średnio zaawansowane elementy freestylu
– skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy
– noseroll, tailroll
– skok z grabem na skoczni
– skok shifty na skoczni
– 50/50
– BS boardslide
– nosepress i tailpress na boxie
2.6. Technika i metodyka elementów stopnia III

Techniki zaawansowane
– skręt cięty tyłem
– skręt cięty WN
– skręt cięty kompensacyjny
Zaawansowane elementy freestylu
– skok 180 FS i BS na skoczni
– skok 180 FS i BS z grabem na skoczni
– FS boardslide na boxi

2.6.1 Technika i metodyka elementów stopnia IV (specjalizacja sportowa)

Zjazdowe techniki sportowe
– slalom (SL)
– slalom gigant (GSL)
– slalomy równoległe (SL, GSL)
Freestylowe techniki sportowe
– skocznia
– halfpipe
– jibbing
– slopestyle
Mieszane techniki sportowe
– snowboard cross
– freeride – przejazd trudnych form terenowych

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.
2.8 Egzamin praktyczny z wybranych elementów stopnia I, II i III
3. Seminarium
4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych

4.1. Przygotowanie konspektów zajęć snowboardu wg podanego tematu.
4.2. Analiza i technika stopnia podstawowego, średnio i wyższego.
4.3. Walory rekreacyjne, utylitarno – zdrowotne i poznawczo-krajobrazowe w snowboardzie.
4.4. Wychowawcze znaczenie snowboardu.
4.6. Opracowanie regulaminu zawodów snowboardowych.
4.7. Opracowanie programu dwutygodniowego obozu snowboardowego dla dzieci i młodzieży.

Kurs instruktora snowboardu przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkółkę narciarską.

Wszystkie legitymacje wydaje Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.