Adresaci:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kierownika laboratorium. Kandydata powinny cechować uzdolnienia techniczne i manualne, dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność uwagi, koncentracja, cierpliwość,  systematyczność, dokładność.

Cele programu:

Celem głównym jest zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze nadzorowania działania laboratorium analitycznego zgodnie z wymogami firmy macierzystej, oraz prawa polskiego.

Cele szczegółowe:

Nabycie kompetencji w następujących obszarach:

 • organizacja pracy w laboratorium, zasady funkcjonowania,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
 • nadzór nad wyposażeniem i instalacjami,
 • roczna ocena pracowników laboratorium,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi.

Czas trwania i sposób organizacji:

Czas trwania kursu to 30 godzin. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego „College Medyczny”. Sale edukacyjne wyposażone są
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz komputery. Kadrę stanowią wykładowcy o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Grupa może liczyć maksymalnie 20.

Wskazówki metodyczne:

Zalecane metody kształcenia: wykład, pokaz, symulacje, ćwiczenia, metody eksponujące, dyskusja, praktyczny trening, aranżowanie sytuacji, konsultacje
z ekspertem.

Sposób sprawdzania efektów i kryteria oceny

Stopień nabywania wiedzy i umiejętności oceniany jest na bieżąco poprzez formy kontroli ustnej (odpowiedzi, wypowiedzi), wytwory pracy praktycznej, test końcowy.

Treści nauczania:

 • Prowadzenie analiz jakościowych, obowiązujące normy.
 • Metody analityczne, oznaczenia ilościowe.
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji laboratoryjnej.
 • Analiza statystyczna w laboratorium – warsztaty komputerowe.
 • Walidacja metod badawczych.
 • Ocena kompetencji technicznych personelu – czynniki wpływające na prawidłowość i wiarygodność badań.
 • Bezpieczne laboratorium – BHP – pracodawcy i pracownika.
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna – wdrożenie, dokumentowanie, akredytacja.
 • Metody sterowania jakością badań w laboratorium analitycznym.
 • Zarządzanie zespołem w laboratorium.

Ewaluacja programu:

Ewaluacja opiera się ona na obserwacji: zaangażowania słuchaczy na zajęciach, samodzielności i umiejętności współpracy, ilości uczestników podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem każdej edycji szkolenia wskazane jest zapoznanie z jego uczestnikami w celu pozyskania informacji na temat oczekiwań słuchaczy, poziomu wykształcenia, aktualnego zatrudnienia, wiadomości, umiejętności i predyspozycji
w celu określenia/skorygowania ilości godzin, przeznaczonych na poszczególne zagadnienia i moduły. Przeprowadza się również ankietyzację słuchaczy. Wyniki służą ocenie jakości procesu dydaktycznego.

Wykaz literatury:

 • Grażyna Koba „Technologia informacyjna”
 • Wojciech Gernand „Diagnostyka laboratoryjna”,
 • Walter G. Guder „Próbki od pacjenta do laboratorium”,
 • Rajmund Michalski, Joanna Mytych „Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych według normy PN-EN”,
 • Tadeusz Listwan „Zarządzanie kadrami”,
 • Maria Wanda Kopertyńska „Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka.”
 • Tadeusz Listwan  „Zarządzanie kadrami”.

Cena kursu: 900 zł