Liczba godzin: 18 godzin  

Cena szkolenia: 1870zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Dowiesz się – jakie są rodzaje potrzeb ludzkich. Jeśli poznasz je i zastosujesz w praktyce odpowiednio do potrzeb rozmówcy, uzyskasz rezultaty jakich się nie spodziewasz. W sposób mistrzowski pokażesz rozmówcy, że go rozumiesz.

Podstawowym celem warsztatu jest zatem dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi.  Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz firmy ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami. Znaczną część warsztatu zajmować będą aktywności tworzące pozytywny klimat sprzyjający komunikacji nastawionej na współpracę, poprzez: 

 1. Wzrost świadomości roli pracowników oraz ich zależności między sobą. 
 2. Zdobycie umiejętności wglądu i analizy własnych zachowań w komunikacji interpersonalnej 
 3. Zapoznanie Uczestników z zasadami skutecznej komunikacji budującymi współpracę w zespole 
 4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla zwiększenia efektywności w komunikacji interpersonalnej i zadaniowej. 
 5. Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej 
 6. Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych 
 7. Uporządkowanie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu kierowania zespołem 
 8. Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny 
 9. Co to jest komunikat, jak odbieramy komunikat, zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo 
 10. poznasz 4 postawy / typy komunikacyjne, które różnią się między sobą i preferują różne grupy korzyści 
 11. Słowa klucze”- to właśnie one otwierają każde drzwi dobrego dialogu; są gwarantem dobrej relacji i konstruktywnej rozmowy. 
 12. Dowiesz się jakie masz naturalne predyspozycje myślowe, które możesz zastosować z bardzo dobrym skutkiem w życiu osobistym I zawodowym. Zrozumiesz, że możesz działać jako ekspert w dziedzinie która jest zgodna z Tobą. 
 13. Poznasz inne sposoby myślenia I odnajdziesz swoje miejsce w grupie/ zespole/ biznesie. 
 14. Zrozumiesz dlaczego działasz w taki a nie inny sposób i wykorzystasz tę wiedzę w praktyce. 

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat: 

Odkrywanie samego siebie i swojego typu komunikacyjnego, 

nauczy się poznawać innych i ich potrzeb, 

praktycznie zastosuje Matrycę Komunikacyjną, 

będzie umiał robić dobre pierwsze wrażenie  – co to jest i jak je wykorzystać,  – jak zbadać potrzeby rozmówcy, działać w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rozmowy, 

dowie się jak utrzymać relację posprzedażową i relację w pracy z nowym 

współpracownikiem. 

Uczestnik nabędzie umiejętności: 

 • jak efektywnie rozmawiać 
 • jakie są potrzeby klient 
 • jak umiejętnie zadawać pytania/ pytania otwarte 
 • jak zdobywać następnych klientów 
 • jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje i predyspozycje innych 
 • Uczestnik po odbytym szkoleniu :
  • będzie pewniejszy siebie I rozwinie swoją firmę 
  • będzie skutecznie sprzedawał i rekrutował 
  • w łatwy i przyjemny sposób będzie współdziałał w grupie 
  • wykorzysta swoje i innych naturalne predyspozycje. 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową kursu stanowią: prezesi, menedżerowie, kierownicy, właściciele firm, sprzedawcy, nauczyciele, pracownicy którzy na co dzień pracują z ludźmi ( hotele, sprzedawcy w bezpośrednim kontakcie z klientem ( MLM, sprzedaż bezpośrednia ), kadry, pracownicy firm sprzedażowych, wszyscy zainteresowani rozwojem osobistym. 

Ramowy program kursu: 

MODUŁ 1: Badanie potrzeb 

– Pytania otwarte 

–  5 grup korzyści 

–  Ćwiczenia warsztatowe 

MODUŁ 2: Style myślenia 

– wprowadzenie do zrozumienia samego siebie 

MODUŁ 3: Style działania 

– wyjaśnienie pojęcia, omówienie szczegółowe, czym się charakteryzują. 

– Ćwiczenia warsztatowe 

MODUŁ 4: Proces w firmie 

– co to jest, 4 wytyczne, jak zorganizować dobry proces w firmie 

MODUŁ 5: Ja w grupie 

– analiza moich mocnych I słabych stron 

– Ćwiczenia warsztatowe 

MODUŁ 6: Ja w świecie 

– co zrobię jako ekspert w swojej dziedzinie. 

– Warsztat. 

MODUŁ 7: Wstęp do szkolenia 

– Rodzaje potrzeb ludzkich 

– 5 grup korzyści, które zaspokajają ludzkie potrzeby 

– Ćwiczenia – poznajmy się z zastosowaniem kart . 

MODUŁ 8: Odkrywanie samego siebie 

– Co to jest komunikat, jak go odbieramy 

– Zasada góry lodowej, wykres emocji i postaw, nazewnictwo 

– Problem w rozumieniu komunikacji, na czym polega 

– Ćwiczenie rysunek, dzięki któremu pokażesz jaki jesteś w środku, co jest niewidoczne dla innych 

MODUŁ 9: Poznajemy innych 

– Wykres emocji i postaw, które są wyznacznikiem do analizy Typów Komunikacyjnych 

– Szczegółowy opis 4 podstawowych postaw 

– Ćwiczenia, w celu określenia cech współuczestników 

MODUŁ 10: Praktyczne zastosowanie Matrycy Komunikacyjnej 

– Słownictwo ( słowa klucze) których używamy konstruując rozmowę z poszczególnymi typami rozmówców 

– Układanie dialogu dopasowanego do rozmówcy o innym typie komunikatu 

– Ćwiczenie – Ten czas poświęcimy na szczegółowe poznawanie swojego i innych typu komunikacyjnego oraz przeprowadzimy rozmowy zawierające konkretne już słownictwo 

MODUŁ 5: Pierwsze wrażenie 

– Nawiązanie relacji 

– Rozpoznanie typu komunikacyjnego 

MODUŁ 6: Przedstawienie siebie przedstawienie firmy, budowanie marki swojej /firmy 

Efekty uczenia się: 

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane. 

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole. 

Gry i ćwiczenia wpływają na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań             w komunikacji i współpracy zespołowej poprzez przełożenie obserwacji zachowań własnych i innych uczestników na realne sytuacje w miejscu pracy 

Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną przekazują praktyczną wiedzę o zasadach efektywnej komunikacji w zespole 

Dyskusje  moderowane mają na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją w zespole 

Testy autodiagnostyczne –  wskazują mocne i słabe strony uczestników szkolenia w budowaniu   i utrzymywaniu relacji interpersonalnych  (wyniki tylko do wiadomości uczestników) 

Prace grupowe umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Uczestnikami 

Ćwiczenia team-building umożliwią budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej współpracy w zespole. 

 

Prowadzący zajęcia: 

 

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw. 

 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.