Liczba godzin: 16 godzin  

Cena szkolenia: 1200zł 

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Cel szkolenia:  

Asertywność to najlepszy sposób komunikacji w sytuacjach związanych z agresywną lub manipulacyjną presją. Uczy jak budować zdrowe relacje, osiągać cele i dbać o interesy. 

Grupa docelowa: 

Do kogo skierowane szkolenie – do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, szczególnie dla kadry kierowniczej, liderów zespołów oraz osób współpracujących z innymi ludźmi. 

Ramowy program kursu: 

 1. Komunikacja i emocje w asertywności, czyli na co możesz mieć więcej wpływu i jak to zrobić. 
 2. Asertywność od podszewki, czyli budowanie zdrowych relacji a nie tylko „sztuka odmawiania”. 
 3. Konstruktywna komunikacja w asertywności – niezbędne elementy składowe. 
 4. Jak skutecznie chronić swoje prawa i interesy z poszanowaniem innych ludzi. 
 5. Poprawa relacji międzyludzkich – asertywna wymiana opinii i uczuć na bazie konstruktywnej KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY. 
 6. Sztuka zwiększania skuteczności osobistej w relacjach. 
 7. Panowanie nad emocjami i stresem w załatwianiu trudnych i konfliktowych spraw z innymi ludźmi. 

 

Efekty uczenia się: 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem. 

Prowadzący zajęcia: 

mgr Maria Płusa – Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji, doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej, szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego, kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży, 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin. Posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł. 

 

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł