Kursy I Szkolenia

CELE:

Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Zdobycie kwalifikacji umożliwiających pracę z rodzinami. Wykształcenie w uczestnikach kompetencji odpowiednich do pełnienia funkcji osoby wspierającej, podczas pracy z daną rodziną na płaszczyźnie: profilaktycznej, interwencyjnej, oraz motywacyjnej.

ADRESACI:

Kurs ten adresowany jest do:

– osób chcących uzyskać kompetencje wymagane do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego;

– osób zainteresowanych pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi;

– wszystkich zainteresowanych tematyką diagnozy systemów rodzinnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Absolwenci szkolenia posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające:

– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny;

– wspieranie aktywności społecznej rodzin;

– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego, oraz prawa pracy.
 2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny, a także systemu pieczy zastępczej.
 3. Komunikacja interpersonalna.
 4. Podstawy prawa.
 5. Sporządzanie planu pracy z rodziną.
 6. Socjologia rodziny. Definicja, struktura, funkcje, potrzeby, problemy. Charakterystyka i interpretacja.
 7. Omówienie zadań i uprawnień asystenta rodziny.
 8. Metodyka i Etyka pracy asystenta.
 9. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań.
 10. Podstawy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.
 11. Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym
 12. Edukacja zdrowotna, wraz z profilaktyką zdrowia.
 13. Interwencja kryzysowa i mediacje rodzinne.
 14. Organizacja pracy wolnego dzieci i młodzieży.
 15. Pielęgnacja niemowląt, dzieci i osób starszych.
 16. Aspekty opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
 17. Współpraca asystenta przy udziale innych służb wspierających rodzinę.
 18. Doskonalenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych w tym umiejętności radzenia w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze, oraz w wypełnianiu ról społecznych.
 19. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
 20. Środowisko lokalne- pomoc rodzinie w odnalezieniu się na tym obszarze.
 21. Interwencja kryzysowa w rodzinie.
 22. Zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej, jak również wychowawczej.
 23. Utrwalenie i doskonalenie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny.
 24. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 25. Wypełnianie ról społecznych.

 

CENA: 990zł

ILOŚĆ GODZIN: 60h

 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł