Nowości

CELE

Zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa, oraz pozyskanie wiedzy umożliwiającej świadczenie usług detektywistycznych dla klientów indywidualnych.

ADRESACI

osoby posiadające wykształcenie średnie

-rozważający wykonywanie zawodu detektywa w przyszłości

-osoby niekarane, mające odporność psychiczną, odporne na stres i presję czasu, oraz umiejące reagować w sytuacjach nagłych

-osoby interesujące się kryminalistyką.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Z uwagi na poruszane zagadnienia szkolenie to umożliwi skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Ponadto utrwali znajomości praw i obowiązków detektywa, ochrony informacji niejawnych, a także ochrony danych osobowych. Kurs przygotuje uczestników do pracy zawodowej np. w agencjach detektywistycznych, prywatnych firmach ochrony, wywiadowniach gospodarczych itd.

PROGRAM

MODUŁ I: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pojęcie danych osobowych
 2. Organy ochrony danych osobowych
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

MODUŁ II: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

MODUŁ III: PRAWA I OBOWIĄZKI DETEKTYWA

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa
 2. Obowiązki detektywa
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa

MODUŁ IV: PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

ILOŚĆ GODZIN: 35h

CENA: 1200zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł