1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane – podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy utrzymaniu obiektów budowlanych, znaczenie przepisów techniczno-budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw.
 2. Dokumentacja techniczno-prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd.
 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań Prawa budowlanego:
  – kontrola „roczna”,
  – kontrola „5-letnia”,
  – kontrola „półroczna”
  – kontrole „doraźne”,
  ich zakresy rzeczowe, wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, funkcje kontrolne organów nadzoru budowlanego.
 4. Nowe zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, wykaz osób upoważnionych do wykonywania tych kontroli.
 5. Książka obiektu budowlanego – podstawa prawna (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego), zakres obowiązywania i zasady jej prowadzenia, wypracowanie (w ramach interaktywnej dyskusji) poprawnych treści wpisów dokonywanych w książce obiektu.
 6. Szczegółowe wymagania dotyczące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych.
 7. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali.
 8. Katalog obiektów i robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 9. Odpowiedzialność właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości.
 10. Kontrole wynikające z innych przepisów (ochrona przeciwpożarowa, dozór techniczny).
 11. Omówienie praktycznych przykładów.
 12. Panel dyskusyjny.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas – 16 h

Cena 1200 zł