Liczba godzin: 16 godzin

 

Cena szkolenia: 1200zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzy i umiejętności z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych.

 

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do zarządców nieruchomości.

 

Ramowy program kursu:

 1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane – podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy utrzymaniu obiektów budowlanych, znaczenie przepisów techniczno-budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw.
 2. Dokumentacja techniczno-prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd.
 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań Prawa budowlanego:
  – kontrola „roczna”,
  – kontrola „5-letnia”,
  – kontrola „półroczna”
  – kontrole „doraźne”,
  ich zakresy rzeczowe, wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, funkcje kontrolne organów nadzoru budowlanego.
 4. Nowe zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, wykaz osób upoważnionych do wykonywania tych kontroli.
 5. Książka obiektu budowlanego – podstawa prawna (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego), zakres obowiązywania i zasady jej prowadzenia, wypracowanie (w ramach interaktywnej dyskusji) poprawnych treści wpisów dokonywanych w książce obiektu.
 6. Szczegółowe wymagania dotyczące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych.
 7. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali.
 8. Katalog obiektów i robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 9. Odpowiedzialność właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości.
 10. Kontrole wynikające z innych przepisów (ochrona przeciwpożarowa, dozór techniczny).
 11. Omówienie praktycznych przykładów.
 12. Panel dyskusyjny

 

Efekty uczenia się:

Podczas szkolenia uczestnik nabywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych.

 

Prowadzący zajęcia:

Dr Dagmara Adamczyk – Dr nauk technicznych.

Ukończyła studia doktoranckie z zakresu Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Ukończyła studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Technologie Ochrony Środowiska na Politechnice Gdańskiej uzyskując tytuł magistra. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum w Kielcach. Lektor języka angielskiego. Prowadzi kursy i szkolenie w zakresie kosztorysowania, AutoCad, języka angielskiego, itp.

 

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.