1. Zakres obowiązywania ustawy Prawo budowlane, podstawowe, istotne dla zarządcy nieruchomości pojęcia używane w procesie budowlanym, zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy utrzymaniu obiektów budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
 2. Dokumentacja techniczno –prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd
 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych wynikające z wymagań Prawa budowlanego
  – kontrola „roczna”,
  – kontrola „5-letnia”,
  – kontrola „półroczna”
  – kontrole „doraźne”,
  ich zakresy rzeczowe, wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych kontroli stanu technicznego obiektów, funkcje kontrolne organów nadzoru budowlanego.
 4. Nowe zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, wykaz osób upoważnionych do wykonywania tych kontroli
 5. Książka obiektu budowlanego– podstawa prawna (rozporządzenie MI z 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego), zakres obowiązywania i zasady jej prowadzenia, wypracowanie (w ramach interaktywnej dyskusji) poprawnych treści wpisów dokonywanych w książce obiektu.
 6. Szczegółowe wymagania dotyczące właścicieli i zarządcówbudynków mieszkalnych. 7. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali.
 7. Katalog obiektów i robótnie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót, zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 8. Odpowiedzialność właścicieli, zarządców i najemcównieruchomości.
 9. Kontrole wynikające z innych przepisów(ochrona przeciwpożarowa, dozór techniczny).
 10. Omówienie praktycznych przykładów.
 11. Panel dyskusyjny.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas – 16h

Cena 1200zł