Informacje ogólne:

Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

CENA 399 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – 2 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         wymienić podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;

·         zdefiniować pojęcie „prawa gospodarczego”;

·         ogólnie scharakteryzować unormowania zawarte w podstawowych źródłach prawa gospodarczego (Konstytucja RP, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, o             podatkach i opłatach lokalnych, VAT, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o KRS);

·         analizować wybrane fragmenty ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter – 2 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca zgodnie z „Ustawą

·         o swobodzie działalności gospodarczej”, firma, spółka;

·         wskazać cechy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej;scharakteryzować osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne jako przedsiębiorców;

·         wskazać różnice pomiędzy zdolnością prawną a zdolnością do czynności prawnych;

·         scharakteryzować charakterystyczne cechy osoby fizycznej występującej w roli przedsiębiorcy;

·         objaśnić zasady oznaczania przedsiębiorców (osoby fizycznej, osoby prawnej);

·         wyjaśnić pojęcie przedsiębiorstwa w trzech aspektach (czynnościowym, rzeczowym, podmiotowym);

·         przedstawić konstrukcję Polskiej Klasyfikacji Działalności;

·         objaśnić poziomy systematyzujące poszczególne rodzaje działalności w PKD;

·         przedstawić istotę wyodrębnienia prawnego, ekonomicznego oraz techniczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa;

·         wskazać związki pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorstwem;

·         dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na trzy podstawowe kryteria (forma własności i forma prawno-organizacyjna, rozmiar działalności, rodzaj prowadzonej działalności);

·         wskazać mocne i słabe strony samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

III. Ograniczenia działalności gospodarczej – 1 godzina
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić przesłanki, warunki oraz sposoby ograniczenia działalności gospodarczej (działalność koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, działalność objęta obowiązkiem posiadania kwalifikacji zawodowych);

·         wskazać przykłady poszczególnych rodzajów działalności ograniczonej.

IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą – 2 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         wskazać cechy osoby przedsiębiorczej w kontekście nauki zarządzania przedsiębiorstwem;

·         scharakteryzować mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa,

·         zdefiniować pojęcie segmentacji rynku oraz niszy marketingowej;

·         scharakteryzować rodzaje luk rynkowych;

·         dokonać segmentacji rynku dla wybranego produktu, oceny poszczególnych segmentów oraz wyboru rynku docelowego;

·         scharakteryzować etap przygotowawczy założenia działalności gospodarczej.

V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa – 3 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         scharakteryzować wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing, akcje, obligacje, franchising, venture capital, środki pochodzące z funduszy UE przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej);

·         wskazać wady i zalety poszczególnych form finansowania działalności gospodarczej;

·         dokonać uproszczonego rachunku ekonomicznego odnośnie opłacalności poszczególnych form finansowania przykładowej działalności gospodarczej;

·         wymienić etapy procedury ubiegania się o kredyt bakowy;

·         sporządzić przykładowy wniosek kredytowy;

·         scharakteryzować formy zabezpieczeń kredytów;

·         przedstawić zasady ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej – 3 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         scharakteryzować zasady zakładania, prowadzenia oraz rozwiązywania działalności gospodarczej oraz wskazać wady i zalety poszczególnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka europejska, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe);

·         sporządzić przykładową umowę spółki cywilnej;

·         wymienić organy poszczególnych form organizacyjno-prawnych;

·         wymienić elementy aktu notarialnego w przypadku zakładania spółek kapitałowych.

VII. Biznesplan – 5 godzin
Uczestnik kursu potrafi:

·         omówić funkcje biznesplanu;

·         przedstawić zasady konstrukcji biznesplanu;

·         sporządzać przykładowy biznesplan dla wybranego rodzaju prowadzonej działalności.

VIII. Rejestracja działalności gospodarczej – 2 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić procedurę tzw. „jednego okienka”;

·         przedstawić zasady rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym;

·         sporządzić przykładowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1;

·         sporządzić przykładowy wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

IX. Wybór formy opodatkowania – 3 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         przedstawić obowiązujące formy opodatkowania podatkiem dochodowym;

·         scharakteryzować poszczególne formy opodatkowania pod względem podmiotu opodatkowania, rodzajów działalności mogących być objętymi daną formą, stawki opodatkowania, przedmiotu opodatkowania, limitu przychodów, odliczeń, ewidencji podatkowej, deklaracji podatkowej;

·         wskazać wady i zalety poszczególnych form opodatkowania podatkiem dochodowym;

·         dobierać formę opodatkowania do konkretnych przykładów prowadzonej działalności gospodarczej;

·         dokonać przykładowego rozliczenia przy założeniu różnych form opodatkowania;

·         przedstawić podstawowe zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

·         dokonać przykładowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

X. Podatek VAT – 3 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         wskazać i scharakteryzować podstawowe cechy podatku VAT (powszechność, wielofazowość; opodatkowanie obrotu netto, potrącalność podatku);

·         przedstawić zakres opodatkowania podatkiem VAT, czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z opodatkowania;

·         scharakteryzować pojęcie płatnika w ustawie o podatku od towarów i usług;

·         zarysować ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego;

·         omówić zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe;

·         wskazać przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego;

·         wymienić katalog najważniejszych wydatków nie dających prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego;

·         omówić zasady i termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należny;

·         wskazać obligatoryjne elementy faktury VAT;

·         sporządzić przykładową fakturę VAT;

·         omówić zasady korygowania błędnych danych zawartych w fakturze VAT;

·         prowadzić stosowną ewidencję dla potrzeb podatku VAT (rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony).

XI. Zatrudnianie – 4 godziny
Uczestnik kursu potrafi:

·         zdefiniować stosunek pracy;

·         omówić podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika;

·         wymienić rodzaje umowy o pracę;

·         przedstawić umowy cywilnoprawne w oparciu, o które może być wykonywane świadczenie pracy;

·         dokonać porównania umowy o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło;

·         przedstawić zasady dokumentowania stosunku pracy;

·         omówić wybrane zagadnienia prawa pracy (m.in. czas pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność materialna pracownika);

·         przedstawić podstawowe zasady dotyczące wynagradzania pracownika;

·         sporządzić przykładową listę płac;

·         sporządzić przykładową umowę o pracę;

·         przedstawić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego;

·         sporządzić wybrane dokumenty zgłoszeniowe na potrzeby ubezpieczeniowe (np. ZUA), rozliczeniowe (DRA, RMUA);

·         omówić zasady odprowadzania składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykaz literatury:

– Podstawy ekonomii – E. Nojszewska

– Statystyka – A. Komosa

– Zasady rachunkowości – A. Jaklik, B. Micherda

– Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – R. Dudzic, M. Jakubas

– Podstawy marketingu – J. Altkorn

– Elementy prawa – R. Seidel

– Rachunkowość przedsiębiorstw cz. I, II – Zdzisław Kołaczyk

– Finanse – M.Pietraszewski , E.Strzyżewska, J.Szpajor

– Wszystko o prawie pracy i BHP – R. Maciejewska

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).