Kurs przewidziany jest dla:

osób zatrudnionych przy transporcie zwierząt, wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu – kierowców, konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.
Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt. Jednocześnie informujemy, ze szkolenie będą mogły odbyć osoby obsługujące zwierzęta w punktach gromadzenia zwierząt, zgodnie z art. 9 ust.2 rozporządzenia 1/2005.
Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem.

 

Program:

Program szkolenia zgodny jest z tematyką określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu:

  1. Aspekty prawne dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu – ogólne warunki transportu zwierząt.
  2. Dokumentacja związana z transportowanymi zwierzętami.
  3. Przepisy techniczne i związane z dobrostanem (zdolność do transportu, wymagania techniczne dotyczące środków transportu). Długotrwały przewóz zwierząt.
  4. Załadunek, rozładunek, obsługa zwierząt oraz czas transportu.
  5. Praktyczne aspekty unieruchamiania zwierząt („ujarzmiania”), przepisy BHP przy obsłudze zwierząt – kwestie bezpieczeństwa personelu.
  6. Wymagania fizjologiczne zwierząt podczas transportu, unikanie stresu transportowego. Wykorzystanie wzorców behawioralnych przy transporcie zwierząt.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch. Na podstawie odbytego szkolenia uczestnicy będą mogli zdać egzamin bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.

 

Egzamin i uprawnienia:

Kurs zakończy się testowym egzaminem pisemnym, a uczestnicy otrzymają państwowe uprawnienia konwojenta zwierząt.
Egzamin zdawany jest przed komisją powołaną zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 2007-05-18. Dyplom ukończenia kursu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie „Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt” jest legitymacją upoważniającą do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt, obowiązującą na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zaświadczenie o nabyciu kwalifikacji wystawia powiatowy lekarz weterynarii na podstawie dokumentu o odbyciu kursu zakończonego pozytywnym wynikiem egzaminu.

 

Koszt uczestnictwa:

  • 549zł (cena egzaminu wliczona w opłatę za szkolenie)

Termin i miejsce:

Wykłady i zajęcia praktyczne odbędą się na terenie Ośrodka Jazdy Konnej Amazonka w Borkowie.

Kurs wraz z egzaminem trwa 6h.