Kurs pilotów wycieczek jest dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat, posiadają minimum średnie wykształcenie, marzą o poznawaniu świata, spotkaniu nowych ciekawych ludzi, są gotowi podjąć wyzwanie i zainwestować swój czas w szkolenie, które może stać się początkiem nowego życia…

  • Ukończyła 18 lat.
  • Ukończyła szkołę średnią.
  • Której stan zdrowia umożliwia wykonywanie zadań pilota wycieczek.
  • Nie była karana za przestępstwa umyślne, oraz związane z pełnieniem funkcji pilota, lub przewodnika.
  • Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne na kursie prowadzonym na podstawie zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego.
  • Zdała egzamin na pilota wycieczek przed Komisją powołaną przez Marszałka. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia państwowe – legitymację, oraz identyfikator pilota wycieczek.
  • Aby otrzymać w legitymacji wpis dot. znajomości języków obcych, należy złożyć przed Komisją egzamin ze znajomości danego języka, lub przedłożyć dyplom ukończenia wyższych studiów filologicznych, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości danego języka na stopniu państwowym.

Program kursu zgodny jest z wymaganiami Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.08.2004r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Charakterystyka kursu:
Kurs daje kwalifikacje pilota wycieczek krajowych. Osoby posiadające dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, a także te, które zdały stosowny egzamin, uzyskują również uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych. Kwalifikacje przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego.
W programie kursu znajduje się między innymi wycieczka po regionie świętokrzyskim według tras opracowanych przez wykładowco Szkoły College Medyczny, a także wycieczka zagraniczna, której trasa zaproponowana jest przez grupę uczestników.

Czas trwania: 1 semestr – zajęcia teoretyczne (150 godzin wykładów, warsztatów, ćwiczeń, w tym zajęcia e-lerningowe )

Zajęcia : soboty – niedziele w godzinach 08:00 – 17:30 (co tydzień)  lub poniedziałku do piątku w godzinach 17:00- 20:40

Opłaty: 560 zł + koszty wycieczki zagranicznej

 

cena nie obejmuje egzaminu Państwowego (płatne przed egzaminem na konto Urzędu Marszałkowskiego) :

część teoretyczna – 120 zł, część praktyczna – 80 zł )

 

Zniżki:

  • 80 zł zniżki dla studentów I roku (od ceny 560 zł)
  • 50 zł zniżki dla studentów rosjoznawstwa, ukrainoznawstwa oraz filologii: rosyjskiej, chorwackiej, bułgarskiej  (od ceny 560 zł)
  • zniżki grupowe (od 5 osób)

Lp

Przedmiot

Ogólny zakres tematyczny przedmiotów

1

Obsługa ruchu turystycznego

– Zasady programowania imprez turystycznych,

– Zasady odpraw grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych,

– Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych,

– Zasady rozliczania imprez turystycznych,

– Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy,

– Dostępność komunikacyjna Polski; rodzaje i specyfika transportu turystycznego,

– Warunki uczestnictwa i rezygnacji; przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów

– Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami,

2

Pilot a grupa

– Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą,

– Procesy grupowe i techniki negocjacji,

– Cechy psychofizyczne pilota wycieczek,

– Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu,

– Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem,

– Postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych,

– Animacja grupy,

– Elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie,

– Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

3

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

Turystyka w Polsce i na świecie

– Struktura władzy w Polsce, polityka rządu itp.,

– Znaczenie zagadnień społeczno-politycznych w obsłudze grup turystycznych,

– Unia Europejska – historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, instytucje UE

– Polska w Unii Europejskiej

– Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki,

– Historia i organizacja turystyki w Polsce i w świecie,

– Formy turystyki, rynek turystyczny, pojęcie produktu turystycznego,

– Organizacja turystyki w Polsce – rola i zadania władz terytorialnych i państwa,

– Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki

4

Geografia turystyczna.

Historia kultury i sztuki

– Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie,

– Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu,

– Walory turystyczne Polski i wybranych regionów Polski,

– Główne miasta i regiony turystyczne Polski,

– Główne miasta i regiony turystyczne Europy,

– Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce,

– Zarys historii kultury i sztuki – style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie,

– Skarby kultury w Polsce i Europie (lista UNESCO),

5

Przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce

– Turystyczny Kodeks Etyczny,

– Prawa i obowiązki pilota wycieczek,

– Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

– Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy,

– Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek,

– Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami,

– Umowy zawierane w turystyce,

– Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe,

– Opieka konsularna,

– Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód

6

Pierwsza pomoc medyczna

– Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych,

– Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc,

– Skład podstawowej apteczki

7

Interpretacja dziedzictwa

– warsztat krajoznawczy pilota

– jak przekazywać swą wiedzę turystom

 

WZÓR LEGITYMACJI PILOTA WYCIECZEK

 

 

WZÓR IDENTYFIKATORA PILOTA WYCIECZEK

 

ZGODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO