Uncategorized

Cel szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znać zasady i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, z ADHD, będą wiedzieć jak organizować proces wspierania uczniów ze SPE, nabędą praktycznych umiejętności w pracy z uczniami ze SPE, będą wiedzieć, jak dokonywać oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Szkolenie przeznaczone dla:

Kurs skierowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 

Program szkolenia:

 1. Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 2. rola pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. rozwijanie indywidualnego potencjału;
 4. tworzenie przyjaznego klimatu w grupie;
 5. współdziałanie pracy wychowawczej dotyczącej całej grupy z działaniami wobec uczniów doświadczających trudności.
 6. System pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Ewaluacja i dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Czas trwania – 8-10 h

Cena szkolenia – 385 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł