Uncategorized

Czas trwania – 8h

Kwota – 600 zł

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wprowadzające
  1.1. Rodzaje stopni
  1.2. Zakres przyznawanych stopni lub tytułu profesora
  1.3. Organy nadające stopnie i prowadzące postępowania awansowe
  1.4. Koszty w postępowaniach awansowych

  2. Uprawnienia do nadawania stopni
  2.1. Nabywanie i utrata uprawnień wg nowych przepisów
  2.2. Uprawnienia w okresie przejściowym
  2.3. Przypisanie uprawnień do nowych dyscyplin
  2.4. Nadzór nad wykonywaniem uprawnień

  3. Nadawanie stopnia doktora
  3.1. Tryby ubiegania się o stopień doktora
  3.2. Opieka nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej
  3.3. Wymogi stawiane kandydatom do stopnia
  3.4. Wymogi stawiane rozprawom doktorskim
  3.5. Przebieg postępowania ws. nadania stopnia doktora

  4. Nadawanie stopnia doktora habilitowanego i uprawnień równoważnych
  4.1. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia
  4.2. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego