Program kursu:

 1. Zadania doradcy klienta w świetle ustawy o promocji zatrudnienia.
 2.  Rozmowa z klientem.
 3. Poradnictwo zawodowe realizowane w instytucjach rynku pracy (IRP).
 4. Informacja zawodowa – rola i znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych.
 5. Informacja zawodowa – źródła i zasoby informacji wspierającej plany zawodowe klienta.
 6. Współpraca z klientem indywidualnym– pośrednictwo pracy.
 7. Ustalanie profilu pomocy dla klienta indywidualnego.
 8. Tworzenie, realizacja i modyfikacja indywidualnego planu działania.
 9. Zwiększanie efektywności pracy doradcy klienta– optymalizacja działań.
 10. Aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz osób 50+ – specyfika pracy z klientami z poszczególnych grup(z uwzględnieniem klientów z tzw. Grupy NEET).
 11. Aktywizacja zawodowa klientów mających specyficzne problemy z wejściem lub powrotem na rynek pracy – specyfika pracy z „klientem trudnym”.
 12. Współpraca z partnerami na rzecz pomocy klientom wymagającym wsparcia i oddalonym od rynku pracy.
 13. Współpraca z klientem instytucjonalnym- pośrednictwo pracy, w tym pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES.
 14. Formy pomocy dla pracodawcy wspomagające aktywizację zawodową klientów.
 15. Identyfikacja i analiza sytuacji oraz zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy – informowanie pracodawców o aktualnej sytuacji, przewidywanych zmianach i problemach występujących na lokalnym rynku pracy.
 16. Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach krajowego funduszu szkoleniowego.
 17. Zatrudnienie cudzoziemców – uwarunkowania prawne i organizacyjne.

Czas trwania: 120 godz.

Cena – 2800 zł