Uncategorized

Cel kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają uzależnienia substancjalne, behawioralne, kompulsje oraz ich przyczyny i konsekwencje
 • będą potrafili przeprowadzić diagnozę pod kątem zapotrzebowania na oddziaływania profilaktyczne za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz poprawnie zinterpretować wyniki badań diagnostycznych
 • nabędą umiejętność, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zaplanowania działania profilaktycznego w szkole/placówce oświatowej
 • poznają zakres umiejętności i kompetencji wymagany, by zajmować się profilaktyką uzależnień
 • będą potrafili zmierzyć skuteczność działań profilaktycznych planując monitoring i ewaluację z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi oraz dokonać interpretacji wyników badań, a na ich podstawie korekty działań profilaktycznych
 • poznają przykłady dobrych praktyk profilaktycznych oraz programów o naukowo potwierdzonej skuteczności
 • nabędą umiejętność zaimplementowania programu rekomendowanego do profilaktyki szkoły/placówki oświatowej.

 

Adresaci kursu:

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • wychowawcy internatów i burs szkolnych
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

 

Program szkolenia:

 1. Używki w szkole.
 2. Rodzaje uzależnień.
 3. Działania profilaktyczne i ich cele.
 4. Zadania szkoły, nauczycieli i wychowawców.
 5. Rola samorządu uczniowskiego i rady rodziców w szkolnej profilaktyce uzależnień.
 6. Zasady poprawnego tworzenia i wdrażania szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
 7. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem.
 8. Działania eliminacyjne.

 

Liczba godzin: 16h

Cena kursu: 1399 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł